Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.50 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

Na podstawie art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, z uwzględnieniem § 2 i 3, zabrania się:
1)
niszczenia, uszkadzania lub czynienia niezdatnym do użytku budynków, budowli i urządzeń kolejowych oraz pojazdów kolejowych;
2)
naruszania stanu urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ostrzegawczych i oświetleniowych oraz wywierania wpływu na ich działanie, w szczególności przez ich uszkadzanie, manipulowanie nimi i zmianę ich usytuowania;
3)
naruszania stanu sygnałów i wskaźników oraz wywierania wpływu na ich działanie, w szczególności przez ich uszkadzanie, zmianę usytuowania lub obrazu, a także ich naśladowania poprzez ustawianie w pobliżu torów kolejowych świateł lub innych przedmiotów imitujących takie znaki;
4)
posługiwania się urządzeniami alarmowymi i awaryjnymi bez uzasadnienia;
5)
wchodzenia osób nieuprawnionych do obiektów, miejsc, pomieszczeń i pojazdów kolejowych, do których wstęp jest zabroniony;
6)
manipulowania przez osoby nieuprawnione urządzeniami znajdującymi się w miejscach i pomieszczeniach, do których dla osób nieupoważnionych dostęp jest zabroniony;
7)
zamalowywania elewacji budynków i budowli oraz pociągów i innych pojazdów kolejowych;
8)
umieszczania i usuwania napisów, ogłoszeń, reklam i rysunków bez zgody zarządcy infrastruktury kolejowej, zwanego dalej "zarządcą", lub przewoźnika kolejowego;
9)
dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru, w szczególności wzniecania lub używania ognia, wypalania traw, wyrzucania niedopałków, palenia tytoniu w magazynach, składach, na rampach kolejowych i w ich pobliżu oraz w innych miejscach i pomieszczeniach, w których obowiązuje taki zakaz podany do wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia lub wynikający z odrębnych przepisów;
10)
wnoszenia i przewożenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów;
11)
pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania lub wpuszczania psów bez kagańców i smyczy oraz bez aktualnego świadectwa szczepienia;
12)
palenia tytoniu w miejscach, w których jest to zabronione;
13)
wnoszenia i zażywania środków odurzających;
14)
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
15)
żebrania;
16)
urządzania gier, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) 2 , bez wymaganego zezwolenia;
17)
zanieczyszczania i zaśmiecania;
18)
prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prowadzenia akwizycji, handlu lub innej działalności zarobkowej, bez zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego;
19)
przeprowadzania publicznych zbiórek ofiar bez zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego;
20)
zakłócania krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem porządku publicznego lub spokoju osób korzystających z usług kolei;
21) 3
 wnoszenia, posiadania lub używania wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo bez zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego;
22) 4
 pozostawiania bez opieki bagaży, pakunków lub innych przedmiotów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
Na obszarze kolejowym zabrania się ponadto:
1)
wstępu i przebywania osób nieuprawnionych na torowiskach, nasypach, wiaduktach, mostach, w wykopach i w tunelach kolejowych;
2)
przechodzenia pod wagonami i między wagonami;
3)
przechodzenia i przejeżdżania przez tory w miejscach do tego niewyznaczonych;
4)
tarasowania torów i torowisk, dróg ewakuacyjnych oraz przejść dla pieszych;
5)
obrzucania kamieniami lub innymi przedmiotami pociągów lub innych pojazdów kolejowych oraz ustawiania przeszkód na torach;
6)
pozostawiania na przejazdach, przejściach i torach zwierząt, pojazdów lub innych rzeczy;
7)
przechodzenia i przejeżdżania oraz przepędzania zwierząt przez przejazdy lub przejścia, gdy:
a)
zbliża się pociąg lub inny pojazd kolejowy, a przejazdy lub przejścia nie są zabezpieczone urządzeniami, o których mowa w lit. b i c,
b)
zapory są zamknięte, zamykanie ich zostało rozpoczęte lub otwarcie niezakończone,
c)
zbliżanie się pociągu lub innego pojazdu kolejowego zapowiada sygnalizacja świetlna lub akustyczna,
d)
zatrzymanie nakazuje sygnał dawany przez pracownika zarządcy lub przewoźnika kolejowego;
8)
wprowadzania na perony, do holów, poczekalni, tunelów i przejść między peronami oraz w pobliżu torów nieprzeznaczonych do przewozu koleją motorowerów, motocykli lub innych pojazdów, z wyjątkiem rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych;
9) 5
 jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, innymi pojazdami jedno- lub wielośladowymi, w tym o napędzie elektrycznym, oraz poruszania się na wrotkach, rolkach, deskorolkach i hulajnogach po peronach, w holach, poczekalniach dworcowych, w przejściach podziemnych, na kładkach, w przejściach między peronami oraz w pobliżu torów w odległości mniejszej niż 3 metry od skrajnej szyny, z wyjątkiem otrzymania zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego; przepisu nie stosuje się do pojazdów i urządzeń służących osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej możliwości poruszania się;
10)
samowolnego zajmowania placów oraz samowolnego składowania lub wyładowywania na nich przesyłek i innych rzeczy;
11)
zwoływania i urządzania zgromadzeń bez zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego;
12) 6
 umieszczania na elementach infrastruktury kolejowej przedmiotów zakłócających jej funkcjonowanie lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego.
W pociągach i innych pojazdach kolejowych zabrania się ponadto:
1)
przejazdu osób nieuprawnionych pociągiem towarowym lub innym pojazdem kolejowym nieprzeznaczonym dla podróżnych;
2)
wchodzenia bez zgody przewoźnika kolejowego do pociągów i wagonów niedostępnych dla ogółu podróżnych, a w szczególności do pociągów nadzwyczajnych, wagonów służbowych oraz do wagonów na torach postojowych;
3)
wchodzenia osób nieuprawnionych do kabin sterowniczych pojazdów kolejowych oraz uruchamiania tych pojazdów;
4)
nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymywania pociągu, w szczególności przy użyciu hamulca awaryjnego;
5)
wsiadania i wysiadania po sygnale odjazdu, podczas jazdy, z niewłaściwej strony oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
6)
zajmowania miejsc w wagonie przed podstawieniem pociągu lub wagonu na tor przy peronie odjazdowym;
7)
wyrzucania przedmiotów na zewnątrz;
8)
dokonywania zmian oznaczeń wagonów lub pomieszczeń w wagonach;
9)
umieszczania na miejscach do siedzenia, leżenia lub spania nóg w obuwiu, zwierząt lub przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić te miejsca;
10)
podczas jazdy:
a)
wychylania się z okien,
b)
otwierania zewnętrznych drzwi wagonów,
c)
zatrzymywania się na pomostach między wagonami,
d)
przechodzenia z jednego wagonu do drugiego, gdy wagony nie są połączone ze sobą przejściami ochronnymi,
e)
przebywania na stopniach wagonu;
11)
korzystania z toalet, gdy o takim zakazie informuje odpowiednie ogłoszenie, w szczególności podczas postoju pociągu na stacjach i przystankach;
12)
podróżnym pozostawania w wagonach po przybyciu pociągu do stacji końcowej;
13) 7
 przebywania na dachu, na zderzakach, na platformach lub na innych nieprzeznaczonych do przewozu osób elementach konstrukcyjnych wagonu lub pojazdu kolejowego.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych (Dz. U. Nr 30, poz. 351).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U.2014.1257).
2 Ustawa utraciła moc z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 144 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2010.201.1540), z wyjątkiem art. 14, art. 15b ust. 1, w zakresie dotyczącym kartonów do gry bingo pieniężne, ust. 2, 4, 4a i 5, art. 15d, art. 16 pkt 2 i 3, art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 22 i art. 23.
3 § 1 pkt 21 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 września 2018 r. (Dz.U.2018.1884) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2018 r.
4 § 1 pkt 22 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 września 2018 r. (Dz.U.2018.1884) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2018 r.
5 § 2 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 20 września 2018 r. (Dz.U.2018.1884) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2018 r.
6 § 2 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 20 września 2018 r. (Dz.U.2018.1884) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2018 r.
7 § 3 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 września 2018 r. (Dz.U.2018.1884) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2018 r.