Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1884

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

Na podstawie art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650, 927, 1338 i 1629) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 50) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 i 22 w brzmieniu:

"21) wnoszenia, posiadania lub używania wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo bez zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego;

22) pozostawiania bez opieki bagaży, pakunków lub innych przedmiotów poza miejscami do tego wyznaczonymi.";

2) w § 2:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, innymi pojazdami jedno- lub wielośladowymi, w tym o napędzie elektrycznym, oraz poruszania się na wrotkach, rolkach, deskorolkach i hulajnogach po peronach, w holach, poczekalniach dworcowych, w przejściach podziemnych, na kładkach, w przejściach między peronami oraz w pobliżu torów w odległości mniejszej niż 3 metry od skrajnej szyny, z wyjątkiem otrzymania zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego; przepisu nie stosuje się do pojazdów i urządzeń służących osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej możliwości poruszania się;",

b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) umieszczania na elementach infrastruktury kolejowej przedmiotów zakłócających jej funkcjonowanie lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego.";

3) w § 3 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) przebywania na dachu, na zderzakach, na platformach lub na innych nieprzeznaczonych do przewozu osób elementach konstrukcyjnych wagonu lub pojazdu kolejowego.".

§  2.  Przewoźnicy kolejowi oraz zarządcy infrastruktury dostosują swoje przepisy wewnętrzne do wymogów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).