[Straż ochrony kolei; funkcjonariusze straży ochrony kolei] - Art. 59. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 59. - [Straż ochrony kolei; funkcjonariusze straży ochrony kolei] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2021 r. do: 15 czerwca 2022 r.
Art.  59.  [Straż ochrony kolei; funkcjonariusze straży ochrony kolei]
1. 
Zarządca lub kilku zarządców wspólnie za zgodą ministra właściwego do spraw transportu wydaną w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych tworzą straż ochrony kolei, działającą na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, oraz powołują komendanta straży ochrony kolei.
2. 
Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje się w drodze decyzji.
3. 
Koszty związane z funkcjonowaniem straży ochrony kolei pokrywane są przez zarządcę lub zarządców.
4. 
Funkcjonariuszem straży ochrony kolei może być osoba, która:
1)
posiada obywatelstwo polskie;
2)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
4)
ma uregulowany stosunek do służby wojskowej;
5)
cieszy się nienaganną opinią;
6)
posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
7)
nie była karana za przestępstwa umyślne.
5. 
Dopuszczenie funkcjonariusza straży ochrony kolei do wykonywania zadań z użyciem broni palnej następuje na wniosek komendanta straży ochrony kolei, w drodze decyzji, wydanej przez właściwy organ Policji.
6. 
Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres działania oraz sposób organizacji straży ochrony kolei,
2)
(uchylony),
3)
szczegółowe warunki, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasady oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz tryb i jednostki uprawnione do orzekania o tej zdolności

- biorąc pod uwagę zadania oraz zasady działania straży ochrony kolei.

7. 
(uchylony).
8. 
Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych, uwzględniając warunki i wymagania funkcjonowania transportu kolejowego.