§ 2. - Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. - Dz.U.2015.50 t.j. - OpenLEX

§ 2. - Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.50 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2018 r.
§  2. 
Na obszarze kolejowym zabrania się ponadto:
1)
wstępu i przebywania osób nieuprawnionych na torowiskach, nasypach, wiaduktach, mostach, w wykopach i w tunelach kolejowych;
2)
przechodzenia pod wagonami i między wagonami;
3)
przechodzenia i przejeżdżania przez tory w miejscach do tego niewyznaczonych;
4)
tarasowania torów i torowisk, dróg ewakuacyjnych oraz przejść dla pieszych;
5)
obrzucania kamieniami lub innymi przedmiotami pociągów lub innych pojazdów kolejowych oraz ustawiania przeszkód na torach;
6)
pozostawiania na przejazdach, przejściach i torach zwierząt, pojazdów lub innych rzeczy;
7)
przechodzenia i przejeżdżania oraz przepędzania zwierząt przez przejazdy lub przejścia, gdy:
a)
zbliża się pociąg lub inny pojazd kolejowy, a przejazdy lub przejścia nie są zabezpieczone urządzeniami, o których mowa w lit. b i c,
b)
zapory są zamknięte, zamykanie ich zostało rozpoczęte lub otwarcie niezakończone,
c)
zbliżanie się pociągu lub innego pojazdu kolejowego zapowiada sygnalizacja świetlna lub akustyczna,
d)
zatrzymanie nakazuje sygnał dawany przez pracownika zarządcy lub przewoźnika kolejowego;
8)
wprowadzania na perony, do holów, poczekalni, tunelów i przejść między peronami oraz w pobliżu torów nieprzeznaczonych do przewozu koleją motorowerów, motocykli lub innych pojazdów, z wyjątkiem rowerów, wózków inwalidzkich i dziecięcych;
9) 5
 jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, innymi pojazdami jedno- lub wielośladowymi, w tym o napędzie elektrycznym, oraz poruszania się na wrotkach, rolkach, deskorolkach i hulajnogach po peronach, w holach, poczekalniach dworcowych, w przejściach podziemnych, na kładkach, w przejściach między peronami oraz w pobliżu torów w odległości mniejszej niż 3 metry od skrajnej szyny, z wyjątkiem otrzymania zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego; przepisu nie stosuje się do pojazdów i urządzeń służących osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej możliwości poruszania się;
10)
samowolnego zajmowania placów oraz samowolnego składowania lub wyładowywania na nich przesyłek i innych rzeczy;
11)
zwoływania i urządzania zgromadzeń bez zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego;
12) 6
 umieszczania na elementach infrastruktury kolejowej przedmiotów zakłócających jej funkcjonowanie lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego.
5 § 2 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 20 września 2018 r. (Dz.U.2018.1884) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2018 r.
6 § 2 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 20 września 2018 r. (Dz.U.2018.1884) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 2018 r.