Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.723

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych

Na podstawie art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778) zarządza się, co następuje:
Na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych zabrania się:
1)
niszczenia, uszkadzania lub czynienia niezdatnymi do użytku budynków, ich wyposażenia, budowli i urządzeń oraz pojazdów kolejowych;
2)
dokonywania nieuprawnionych zmian stanu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń informacyjnych, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ostrzegających, urządzeń służących do obsługi osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się, systemów oświetleniowych oraz zakłócania ich działania, w szczególności przez ich uszkadzanie, manipulowanie nimi i zmianę ich usytuowania;
3)
dokonywania nieuprawnionych zmian stanu sygnałów, wskaźników i oznakowania oraz zakłócania ich działania, w szczególności przez ich uszkadzanie, zmianę ich usytuowania lub obrazu, lub ich naśladowania przez ustawianie w pobliżu torów kolejowych świateł lub innych przedmiotów imitujących sygnały, wskaźniki lub oznakowanie;
4)
nieuprawnionego korzystania z urządzeń alarmowych i awaryjnych;
5)
przebywania bez upoważnienia w miejscach, obiektach, pomieszczeniach i pojazdach kolejowych, do których wstęp jest zabroniony;
6)
osobom nieuprawnionym korzystania z urządzeń znajdujących się w miejscach, obiektach i pomieszczeniach, do których dostęp jest zabroniony;
7)
zamalowywania elewacji budynków i budowli oraz elementów lub powierzchni pojazdów kolejowych bez zgody zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej, podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym, przewoźnika kolejowego lub dysponenta;
8)
umieszczania lub usuwania napisów, ogłoszeń, reklam i rysunków bez zgody zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej, podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym, przewoźnika kolejowego lub dysponenta;
9)
wnoszenia i przewożenia broni i materiałów niebezpiecznych bez stosownego zezwolenia, jeżeli jest ono wymagane do ich posiadania, lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, wyposażenia, budowli i urządzeń oraz pojazdów kolejowych;
10)
pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania lub wpuszczania psów bez kagańców i smyczy, z wyjątkiem psów asystujących, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), oraz bez aktualnego świadectwa szczepienia;
11)
palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, i papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276), z wyjątkiem miejsc i pomieszczeń wyznaczonych w tym celu;
12)
spożywania napojów alkoholowych w miejscach innych niż określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492 oraz z 2021 r. poz. 41 i 694);
13)
zanieczyszczania i zaśmiecania lub załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego niewyznaczonych;
14)
prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prowadzenia akwizycji, handlu lub innej działalności, bez zgody zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej, podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym lub przewoźnika kolejowego;
15)
prowadzenia zbiórek pieniężnych bez zgody zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej, podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym lub przewoźnika kolejowego, z wyjątkiem prowadzenia zbiórek publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1672);
16)
zakłócania krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem porządku publicznego lub spokoju osób korzystających z usług kolei;
17)
pozostawiania bez opieki bagaży lub innych przedmiotów poza miejscami do tego wyznaczonymi;
18)
dokonywania nieuprawnionych zmian stanu urządzeń systemu sprzedaży biletów oraz zakłócania ich działania, w szczególności przez ich uszkadzanie i manipulowanie nimi;
19)
pozostawiania bez opieki urządzeń transportu, w szczególności rowerów, motorowerów, motocykli, hulajnóg i innych pojazdów jednolub wielośladowych, w tym z napędem elektrycznym, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
Na obszarze kolejowym zabrania się ponadto:
1)
osobom nieuprawnionym:
a)
wstępu na torowiska, nasypy, wiadukty, mosty i rampy oraz przebywania na nich, wstępu do wykopów i tuneli kolejowych oraz przebywania w nich,
b)
przechodzenia pod pojazdami kolejowymi, po pojazdach kolejowych lub między pojazdami kolejowymi,
c)
przechodzenia i przejeżdżania przez tory kolejowe w miejscach do tego niewyznaczonych;
2)
tarasowania toru kolejowego, torowiska, drogi ewakuacyjnej, drogi dojścia do peronu oraz przejścia;
3)
obrzucania kamieniami lub innymi przedmiotami pojazdów kolejowych oraz ustawiania przeszkód na torze kolejowym;
4)
pozostawiania na przejeździe kolejowo-drogowym, przejściu i torze kolejowym zwierzęcia, pojazdu lub innego przedmiotu;
5)
przechodzenia i przejeżdżania przez przejazd kolejowo-drogowy lub przejście oraz przepędzania przez nie zwierząt, w przypadku gdy:
a)
zbliża się pojazd kolejowy, a przejazd kolejowo-drogowy lub przejście nie są zabezpieczone urządzeniami, o których mowa w lit. b i c,
b)
zapory są zamknięte, zamykanie ich zostało rozpoczęte lub otwarcie ich nie zostało zakończone,
c)
sygnalizacja świetlna lub akustyczna zapowiada zbliżanie się pojazdu kolejowego,
d)
pracownik zarządcy infrastruktury lub przewoźnika kolejowego daje sygnał do zatrzymania;
6)
wprowadzania na perony, do holi, poczekalni, przejść podziemnych, tuneli kolejowych i przejść między peronami, na drogi dojścia do peronów, kładki oraz w pobliżu torów kolejowych motorowerów, motocykli lub innych pojazdów nieprzeznaczonych do przewozu koleją, z wyjątkiem rowerów, hulajnóg i innych pojazdów napędzanych siłą mięśni, wózków dziecięcych oraz wózków, pojazdów i urządzeń służących do poruszania się osobom niepełnosprawnym lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się;
7)
jazdy rowerem, motorowerem, motocyklem, innym pojazdem jednolub wielośladowym, w tym z napędem elektrycznym, oraz poruszania się na wrotkach, rolkach, deskorolce i hulajnodze po peronie, drodze dojścia do peronu, w holu, poczekalni, tunelu kolejowym, przejściu podziemnym, na kładce, w przejściu między peronami oraz w pobliżu toru kolejowego w odległości mniejszej niż 3 metry od skrajnej szyny, z wyjątkiem przypadku, gdy zarządca infrastruktury, zarządzający obiektem infrastruktury usługowej, podmiot zarządzający dworcem kolejowym lub przewoźnik kolejowy wydał na to zgodę; przepisu nie stosuje się do wózków, pojazdów i urządzeń służących do poruszania się osobom niepełnosprawnym lub osobom o ograniczonej możliwości poruszania się;
8)
samowolnego zajmowania placów oraz samowolnego składowania lub wyładowywania na nich przesyłek i innych przedmiotów;
9)
zwoływania i urządzania zgromadzenia bez zgody zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej, podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym lub przewoźnika kolejowego;
10)
umieszczania na elementach infrastruktury kolejowej i w pojazdach kolejowych przedmiotu zakłócającego ich funkcjonowanie lub zagrażającego bezpieczeństwu ruchu kolejowego;
11)
zakłócania działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń radiołączności, wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia tego ruchu, w tym emisji przez osoby nieuprawnione sygnałów alarmowych systemu Radio-Stop powodujących zatrzymanie ruchu kolejowego;
12)
poruszania się samochodem lub innym pojazdem w obszarze kolejowym w miejscu nieprzeznaczonym do ruchu oraz parkowania pojazdów w miejscach nieprzeznaczonych do postoju pojazdów bez zgody właściwego zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej lub podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów zarządcy infrastruktury, zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej i podmiotu zarządzającego dworcem kolejowym;
13)
dokonywania nieuprawnionych zmian stanu urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń elektrotrakcyjnych oraz elektrycznych urządzeń przytorowych lub ich elementów.
Zabrania się ponadto:
1)
osobom nieuprawnionym:
a)
przejazdu pociągiem towarowym lub innym pojazdem kolejowym nieprzeznaczonym dla podróżnych,
b)
wchodzenia do kabin sterowniczych pojazdów kolejowych oraz uruchamiania tych pojazdów,
c)
dokonywania zmiany oznaczenia pojazdu kolejowego oraz oznaczenia pomieszczeń w pojeździe kolejowym;
2)
wchodzenia bez zgody przewoźnika kolejowego do pojazdów kolejowych niedostępnych dla podróżnych, w szczególności do pociągów nadzwyczajnych, wagonów służbowych oraz do pojazdów kolejowych na torach postojowych;
3)
nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymywania pojazdu kolejowego, w szczególności przy użyciu hamulca awaryjnego;
4)
wsiadania do pojazdu kolejowego i wysiadania z pojazdu kolejowego po sygnale odjazdu podanym przez kierownika pociągu lub konduktora, podczas jazdy, z niewłaściwej strony oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
5)
zajmowania miejsc w pojeździe kolejowym przed jego podstawieniem na tor przy peronie odjazdowym;
6)
wyrzucania przedmiotów z pojazdu kolejowego na zewnątrz;
7)
umieszczania na miejscach przeznaczonych do siedzenia, leżenia lub spania w pojeździe kolejowym nóg w obuwiu, zwierząt lub przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić te miejsca;
8)
podczas jazdy pojazdem kolejowym:
a)
wychylania się z okien,
b)
otwierania drzwi zewnętrznych,
c)
zatrzymywania się na pomostach między pojazdami kolejowymi,
d)
przechodzenia z jednego pojazdu kolejowego do drugiego, w przypadku gdy nie są one połączone ze sobą przejściami ochronnymi,
e)
przebywania na stopniach pojazdu kolejowego;
9)
korzystania z toalet w pojeździe kolejowym, w przypadku gdy o takim zakazie informuje odpowiednie ogłoszenie, w szczególności podczas postoju na stacjach i przystankach;
10)
podróżnym pozostawania w pojeździe kolejowym po przybyciu do stacji końcowej;
11)
przebywania na dachu, zderzakach, platformach lub innych elementach konstrukcyjnych pojazdu kolejowego nieprzeznaczonych do przewozu osób.
1. 
Zarządcy infrastruktury, zarządzający obiektami infrastruktury usługowej, z wyłączeniem operatorów stacji pasażerskich, oraz przewoźnicy kolejowi dostosują swoje regulacje wewnętrzne do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie 30 dni od dnia jego wejścia w życie.
2. 
Podmioty zarządzające dworcami kolejowymi oraz operatorzy stacji pasażerskich dostosują treść regulaminów korzystania z dworców kolejowych oraz stacji pasażerskich przez podróżnych do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie 60 dni od dnia jego wejścia w życie.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 50 oraz z 2018 r. poz. 1884).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).