Prowadzenie rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Dz.U.2004.53.528 - OpenLEX

Prowadzenie rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.53.528

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i tryb prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze;
2)
wzory sprawozdań o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, zwanych dalej "sprawozdaniami wyborczymi";
3)
szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniach wyborczych;
4)
wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdań wyborczych.
Komitety wyborcze prowadzą rachunkowość, stosując odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) oraz przepisy niniejszego rozporządzenia.
1.
Komitety wyborcze prowadzą księgi rachunkowe w sposób zapewniający jasne, rzetelne i prawidłowe sporządzenie sprawozdania wyborczego.
2.
Komitety wyborcze partii politycznych i koalicyjne komitety wyborcze sporządzają sprawozdanie wyborcze według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.
Komitety wyborcze wyborców sporządzają sprawozdanie wyborcze według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4.
Wykaz rodzajów dokumentów załączanych do sprawozdania wyborczego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Okresem rozliczeniowym komitetów wyborczych jest okres od dnia wydania przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, zwanej dalej "Ordynacją wyborczą", do dnia przedstawienia sprawozdania wyborczego Państwowej Komisji Wyborczej.
Na przychody lub wpływy komitetów wyborczych, uzyskane zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej, składają się:
1)
środki pieniężne pochodzące z Funduszy Wyborczych;
2)
środki pieniężne przekazane przez osoby fizyczne;
3)
środki pieniężne pochodzące z zaciągniętych kredytów bankowych;
4)
odsetki od środków na rachunku bankowym.
1.
Na koszty lub wydatki komitetów wyborczych, poniesione zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej na cele związane z wyborami, składają się:
1)
koszty zużycia materiałów i energii;
2)
koszty usług obcych, w tym opłaty za korzystanie ze środków masowego przekazu, wykonanie materiałów wyborczych, koszty spotkań wyborczych i podróży;
3)
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
4)
spłata zaciągniętych kredytów bankowych;
5)
wydatki związane z nabyciem sprzętu trwałego użytku;
6)
pozostałe wydatki pieniężne.
2.
Zobowiązania finansowe obejmują równowartość niespłaconych kredytów i nieopłaconych pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw i usług na rzecz komitetów wyborczych.
1.
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez komitety wyborcze są dowody księgowe spełniające warunki określone w ustawie, o której mowa w § 2.
2.
Dowody księgowe dokumentujące wpłaty na rachunek bankowy komitetu wyborczego powinny zawierać numer rachunku bankowego Funduszu Wyborczego lub imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej dokonującej wpłaty, a w odniesieniu do cudzoziemców również obywatelstwo.
Ewidencja przychodów oraz wydatków i zobowiązań finansowych komitetów wyborczych powinna być prowadzona w sposób zapewniający uzyskanie informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia sprawozdania wyborczego.
Dokumentację przyjętych zasad rachunkowości komitetu wyborczego opisuje pełnomocnik finansowy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR SPRAWOZDANIA O PRZYCHODACH, WYDATKACH I ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH KOMITETU WYBORCZEGO PARTII POLITYCZNEJ/KOALICYJNEGO KOMITETU WYBORCZEGO UCZESTNICZĄCEGO W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

SPRAWOZDANIE

za okres od dnia .......... do dnia .......... r.

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu

wyborczego partii politycznej/koalicyjnego komitetu wyborczego*

uczestniczącego w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

przeprowadzonych w dniu ..........

........................................................

(pełna nazwa komitetu wyborczego partii

politycznej/koalicyjnego komitetu wyborczego*)

........................................................

(adres siedziby komitetu wyborczego partii

politycznej/koalicyjnego komitetu wyborczego*)

........................................................

........................................................

(imię-imiona, nazwisko, adres zamieszkania,

numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego

komitetu wyborczego)

........................................................

(imię-imiona, nazwisko, adres zamieszkania,

numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego

komitetu wyborczego)

W wykonaniu obowiązku nałożonego w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) przedstawia się sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego partii politycznej/koalicyjnego komitetu wyborczego* wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem:

I. Informacje ogólne

WyszczególnienieKwota w zł
A. Przychody/wpływy w okresie rozliczeniowym
I. Wpływy środków pieniężnych z Funduszu Wyborczego/Funduszy

Wyborczych*

1)
2)
...
II. Odsetki od środków na rachunku bankowym
B. Wydatki/koszty w okresie rozliczeniowym
I. Zużycie materiałów i energii
II. Usługi obce:
1) korzystanie ze środków masowego przekazu
2) wykonanie materiałów wyborczych
3) organizacja spotkań wyborczych (np. wynajęcie sali,

sprzętu, nagłośnienie)

4) podróże kandydatów i osób towarzyszących
III. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
IV. Nabycie sprzętu trwałego użytku
V. Pozostałe wydatki pieniężne:
1)
2)
...
C. Nieuregulowane na dzień przedstawienia sprawozdania

wyborczego zobowiązania finansowe

II. Informacje uzupełniające

WyszczególnienieKwota w zł
1. Rachunek bankowy

............................................................

............................................................

(nazwa banku, nr rachunku bankowego)

1) wpłaty ogółem ........................................

data pierwszej wpłaty ...............................

data ostatniej wpłaty ...............................

2) wypłaty ogółem .......................................

data ostatniej wypłaty ..............................

3) stan środków na rachunku bankowym w dniu

przedstawienia sprawozdania wyborczego ...............

......................................................

.............

.............

.............

.............

.............

.............

2. Wykaz** wierzycieli (dane identyfikacyjne):

1) ......................................................

2) ......................................................

3) ......................................................

.............

.............

.............

3. Wpłaty dokonane z naruszeniem przepisów Ordynacji

wyborczej ogółem w tym: .................................

środki finansowe, których komitet wyborczy partii

politycznej/koalicyjny komitet wyborczy*

nie przyjął lub zwrócił .................................

.............

.............

4. Wartości niepieniężne podlegające przepadkowi na rzecz

Skarbu Państwa stosownie do przepisów art. 101 Ordynacji

wyborczej

1) ......................................................

2) ......................................................

3) ......................................................

.............

.............

.............

...................... ..............................

(miejscowość, data) (imię i nazwisko, podpis

pełnomocnika finansowego)

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku wykazu zawierającego większą liczbę pozycji należy sporządzić go na oddzielnym arkuszu jako załącznik do sprawozdania wyborczego. Przez pojęcie dane identyfikacyjne należy rozumieć nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR SPRAWOZDANIA O PRZYCHODACH, WYDATKACH I ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW UCZESTNICZĄCEGO W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

SPRAWOZDANIE

za okres od dnia .......... do dnia .......... r.

o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu

wyborczego wyborców uczestniczącego w wyborach do Parlamentu

Europejskiego,

przeprowadzonych w dniu ..........

........................................................

(pełna nazwa komitetu wyborczego wyborców)

........................................................

(adres siedziby komitetu wyborczego wyborców)

........................................................

........................................................

(imię-imiona, nazwisko, adres zamieszkania,

numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego

komitetu wyborczego)

........................................................

(imię-imiona, nazwisko, adres zamieszkania,

numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego

komitetu wyborczego)

W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) przedstawia się sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego wyborców wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem:

I. Informacje ogólne

WyszczególnienieKwota w zł
A. Przychody/wpływy w okresie rozliczeniowym
I. Wpływy środków pieniężnych pochodzące od osób fizycznych
II. Wpływy środków pieniężnych pochodzące z kredytów

bankowych

III. Odsetki od środków na rachunku bankowym
B. Wydatki/koszty w okresie rozliczeniowym
I. Zużycie materiałów i energii
II. Usługi obce:
1) korzystanie ze środków masowego przekazu
2) wykonanie materiałów wyborczych
3) organizacja spotkań wyborczych (np. wynajęcie sali,

sprzętu, nagłośnienie)

4) podróże kandydatów i osób towarzyszących
III. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
IV. Nabycie sprzętu trwałego użytku
V. Spłata kredytów bankowych wraz z kosztami obsługi
VI. Pozostałe wydatki pieniężne:
1)
2)
...
C. Nieuregulowane na dzień przedstawienia sprawozdania

wyborczego zobowiązania finansowe

I. Kredyty bankowe
II. Pozostałe zobowiązania

II. Informacje uzupełniające

WyszczególnienieKwota w zł
1. Rachunek bankowy

..........................................................

..........................................................

(nazwa banku, nr rachunku bankowego)

1) wpłaty ogółem ........................................

data pierwszej wpłaty ...............................

data ostatniej wpłaty ...............................

2) wypłaty ogółem .......................................

data ostatniej wypłaty ..............................

3) stan środków na rachunku bankowym w dniu

przedstawienia sprawozdania wyborczego ...............

......................................................

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

2. Wykaz* wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu

wyborczego uzyskanych zgodnie z przepisami Ordynacji

wyborczej (dane identyfikacyjne):

1) ......................................................

2) ......................................................

3) ......................................................

.............

.............

.............

.............

3. Wpłaty dokonane z naruszeniem przepisów Ordynacji

wyborczej ogółem

.........................................................

w tym:

środki finansowe, których komitet wyborczy wyborców nie

przyjął lub zwrócił .....................................

.........................................................

.............

.............

4. Wartości niepieniężne podlegające przepadkowi na rzecz

Skarbu Państwa stosownie do przepisów art. 101 Ordynacji

wyborczej

1) ......................................................

2) ......................................................

3) ......................................................

.............

.............

.............

5. Kredyty bankowe

1) wykaz* kredytodawców:

a) ...................................................

b) ...................................................

c) ...................................................

2) kredyty otrzymane ogółem .............................

3) koszty obsługi kredytów (prowizje, odsetki) ..........

4) kredyty spłacone (wraz z kosztami obsługi) ...........

5) kredyty do spłacenia (wraz z kosztami obsługi) .......

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

6. Wykaz* wierzycieli (dane identyfikacyjne):

1) ......................................................

2) ......................................................

3) ......................................................

.............

.............

.............

...................... ..............................

(miejscowość, data) (imię i nazwisko, podpis

pełnomocnika finansowego)

* W przypadku wykazu zawierającego większą liczbę pozycji należy sporządzić go w porządku alfabetycznym nazwisk/nazw na oddzielnym arkuszu, który będzie stanowił załącznik do sprawozdania wyborczego. Przez pojęcie dane identyfikacyjne należy rozumieć nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ RODZAJÓW DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO SPRAWOZDANIA O PRZYCHODACH, WYDATKACH I ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH

1. Umowa rachunku bankowego

2. Historia rachunku bankowego

3. Umowa kredytowa

4. Dokumenty bankowe każdego wpływu na rachunek bankowy komitetu wyborczego pozwalające na identyfikację wpłacającego

5. Umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczące kosztów i wydatków

6. Pokwitowania odbioru gotówki wypłaconej przez komitet wyborczy osobom fizycznym (dowody KW)

7. Pokwitowania odbioru materiałów wyborczych pobranych od wykonawcy przez komitet wyborczy w celu rozpowszechniania (np. plakatów, ulotek)

8. Dokumenty potwierdzające zagospodarowanie sprzętu trwałego użytku (np. dokumenty potwierdzające przekazanie sprzętu na rzecz instytucji charytatywnej)