§ 4. - Prowadzenie rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.53.528

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2004 r.
§  4.
Okresem rozliczeniowym komitetów wyborczych jest okres od dnia wydania przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, zwanej dalej "Ordynacją wyborczą", do dnia przedstawienia sprawozdania wyborczego Państwowej Komisji Wyborczej.