§ 5. - Prowadzenie rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.53.528

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2004 r.
§  5.
Na przychody lub wpływy komitetów wyborczych, uzyskane zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej, składają się:
1)
środki pieniężne pochodzące z Funduszy Wyborczych;
2)
środki pieniężne przekazane przez osoby fizyczne;
3)
środki pieniężne pochodzące z zaciągniętych kredytów bankowych;
4)
odsetki od środków na rachunku bankowym.