§ 1. - Prowadzenie rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.53.528

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i tryb prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze;
2)
wzory sprawozdań o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, zwanych dalej "sprawozdaniami wyborczymi";
3)
szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniach wyborczych;
4)
wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdań wyborczych.