§ 7. - Prowadzenie rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.53.528

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2004 r.
§  7.
1.
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez komitety wyborcze są dowody księgowe spełniające warunki określone w ustawie, o której mowa w § 2.
2.
Dowody księgowe dokumentujące wpłaty na rachunek bankowy komitetu wyborczego powinny zawierać numer rachunku bankowego Funduszu Wyborczego lub imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej dokonującej wpłaty, a w odniesieniu do cudzoziemców również obywatelstwo.