§ 6. - Prowadzenie rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.53.528

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2004 r.
§  6.
1.
Na koszty lub wydatki komitetów wyborczych, poniesione zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej na cele związane z wyborami, składają się:
1)
koszty zużycia materiałów i energii;
2)
koszty usług obcych, w tym opłaty za korzystanie ze środków masowego przekazu, wykonanie materiałów wyborczych, koszty spotkań wyborczych i podróży;
3)
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
4)
spłata zaciągniętych kredytów bankowych;
5)
wydatki związane z nabyciem sprzętu trwałego użytku;
6)
pozostałe wydatki pieniężne.
2.
Zobowiązania finansowe obejmują równowartość niespłaconych kredytów i nieopłaconych pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw i usług na rzecz komitetów wyborczych.