Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1843 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Art.  21.  [Skład i organizacja komisji przetargowej; powoływanie biegłych]
1.  Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego.
2.  Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób.
3.  Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac.
4.  Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych. Przepis art. 17 stosuje się.