Monografie
Opublikowano: LEX 2012
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Zamówienia publiczne nie są trudne

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Nieustanny wzrost zapotrzebowania na wiedzę umożliwiającą sprawne zarządzanie informacją we współczesnej gospodarce rynkowej skłonił autorów niniejszej książki do wyjścia poza ramy dotychczasowych publikacji dotyczących zamówień publicznych, których odbiór jest trudny dla przeciętnego czytelnika, niemającego specjalistycznej wiedzy. Książki dotyczące problematyki zamówień publicznych, które obecnie ukazują się na rynku, są głównie komentarzami skierowanymi do prawników; muszą być często aktualizowane, gdyż skupiają się na interpretacji aktualnie obowiązującego prawa. Są napisane językiem, który nie jest przystępny dla pracowników dopiero wdrażających się w pracę zespołów zamówień publicznych, co utrudnia im korzystanie z tych pozycji. Tym samym wykluczają takie osoby, które chciałyby zakodowane przepisy prawa rozszyfrować możliwie najszybciej z pełnym ich zrozumieniem.

Trudno obecnie na rynku odnaleźć podobne, zwarte pozycje literatury z zakresu prawa zamówień publicznych, które nie są kolejnymi komentarzami czy poradnikami brnącymi w jego skomplikowaną materię, o wielu powtórzeniach i do tego wcale nieprzybliżającymi istoty problemu, wprowadzającymi często zamieszanie interpretacyjne. Stosunkowo rzadko można odnaleźć przedstawienie przepisów prawa w innej formie niż powszechne ich komentowanie, choć zdarzają się one np. w formie slajdów w materiałach pokonferencyjnych, stanowiących autorskie podejście szkoleniowca do omawianych problemów czy wydawnictw oferujących praktyczne poradniki ukazujące się periodycznie, często posługujące się przy wyjaśnieniach schematami. Ich skala jest jednak marginalna i są one nierozpowszechnione. Przeglądając nawet nasze notatki z uczestnictwa w szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicznych, doszukujemy się różnych własnych ilustracji, które ułatwiają zapamiętywanie i zrozumienie zawiłych problemów prawnych. Wizualizacja uchodzi bowiem za jedną ze skutecznych technik zapamiętywania. Pozwala ona wzrokowcom na szybkie i skuteczne przyswojenie dawki wiedzy umożliwiającej zdanie egzaminu bądź zrozumienie istoty danego problemu. W odczuciu autorów ta książka to taka swoista "lecznicza ampułka", której zażycie uchroni przed wirusem błędnej interpretacji przepisów bądź szybciej pozwoli na jego zwalczenie. Każdy z nas popełnia przecież błędy, a tak niewiele trzeba, aby ich uniknąć. W tym celu autorzy postarają się nauczyć czytelnika innego myślenia o zamówieniach publicznych. Proponowana przez nas technika pozwala na rozwiązanie konkretnego problemu dzięki odniesieniu się do treści zobrazowanych za pomocą tabel czy przestrzennych schematów. Pozwoli to na uniknięcie monotonnego powtarzania ustawy i wiążących się z tym uproszczeń danego zagadnienia. Zamiast tego autorzy zwizualizują spektrum możliwych scenariuszy odnoszących się do danego problemu.

Nie będzie to więc kolejny komentarz do ustawy, który jest wznawiany po każdej nowelizacji przepisów, czy zbiór esejów przeciwstawiających wzajemnie różne stanowiska specjalistów z dziedziny prawa zamówień publicznych dotyczące rozstrzygnięć danego problemu w tym obszarze wiedzy. Autorzy mają skromną nadzieję, że niniejsza książka będzie stanowić poradnik, który niczym drogowskaz przeprowadzi skrótem czytelnika przez skomplikowaną materię związaną z zamówieniami publicznymi i tym samym będzie stanowiła pierwszoplanową pozycję w biblioteczkach wielu osób.

Autorzy skupili uwagę głównie na zilustrowaniu ustawy, a nie bezpośrednio na jej komentowaniu czy opisaniu. Narzędzia owej ilustracji stanowią autorskie rysunki, tabele, schematy, algorytmy ułatwiające zrozumienie wybranych problemów związanych z zamówieniami publicznymi. Autorzy widzą bowiem każde zamówienie publiczne jako proces, na który składają się kolejno następujące po sobie fazy, a mianowicie: planowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz podpisania i realizacji umowy. Na tle tych faz ilustrowane są poszczególne czynności dokonywane przez zamawiającego.

Autorzy starają się dostosować język tej pozycji do różnorodnego grona odbiorców. Książka stanowi swoisty poradnik dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają przygodę z zamówieniami publicznymi, jak również dla praktyków na co dzień zajmujących się tą problematyką. Zdaniem autorów każdy z czytelników, który sięgnie do niniejszej publikacji, reprezentującej nowatorskie podejście do przekazywania treści merytorycznej w postaci ilustracji słowa, przekona się do takiej formy przekazywania wiedzy, co z kolei utrwali się w świadomości czytelnika i zaowocuje nowym trendem w edukacji, w szczególności w odniesieniu do problematyki prawnej ujętej w ustawie, na którą można spojrzeć systemowo. Dlatego autorzy książki zaryzykują nawet stwierdzenie, że przyszłość książek w procesie edukacyjnym będzie związana z ich walorami plastycznymi, tj. uzupełnieniem treści merytorycznych w formie pisemnej za pomocą obrazu, np. w postaci rysunków, tabel, schematów czy algorytmów.

Autor fragmentu:

RozdziałI
ISTOTA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA)

I.Zagadnienia wprowadzające

Jarosław Rokicki

Na wstępie książki wydaje się uzasadnione uporządkowanie podstawowych pojęć związanych z zamówieniami publicznymi. Mianowicie na strukturę rynku zamówień publicznych należy spojrzeć od strony podmiotowej i przedmiotowej. Strukturę podmiotową tego rynku tworzy głównie kategoria zamawiających, zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), czyli kupujących, i kategoria wykonawców zainteresowanych udziałem na tym rynku (sprzedających) - zob. schemat 1. Między podmiotami rynku zamówień publicznych występuje przedmiot wymiany, tj. zawierane są umowy odpłatne dotyczące dostaw, usług i robót budowlanych. Te rodzaje zamówień publicznych mogą występować łącznie w różnych kombinacjach (układach mieszanych) i wówczas istotne znaczenie z punktu widzenia ustawy - Prawo zamówień publicznych ma wskazanie konkretnego rodzaju zamówienia, które uzależnia stosowanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?