Andała-Sępkowska Justyna, Bereszko Wojciech, Prawo zamówień publicznych w praktyce

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Prawo zamówień publicznych w praktyce

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
Przedmiot regulacji – podmiotowy zakres stosowania, wyłączenia, zamówienia mieszane

Przedmiotem regulacji ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) są zasady i dopuszczalne sposoby dokonywania wydatków publicznych. Tworzy ona procedury, zapewniające prawidłowość funkcjonowania wszystkich zobowiązanych do jej stosowania podmiotów, również przez wprowadzenie norm odnoszących się do zagadnienia kontroli udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo ustawa formułuje reguły uczestnictwa w rynku zamówień publicznych, obowiązujące podmioty zainteresowane udziałem w tym rynku, określając m.in. normy, odnoszące się tego uczestnictwa, a także przysługujące uczestnikom środki ochrony prawnej.

Wprowadzenie do porządku prawnego dziedziny zamówień publicznych jest realizacją założeń, wynikających z przyjęcia wspólnego rynku wewnętrznego w ramach Unii Europejskiej. Główne postanowienia TFUE nakładają na Unię Europejską obowiązek wzmacniania konkurencyjności m.in. przez realizację zasady swobodnego przepływu towarów i osób, zabezpieczenie równości,...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access