Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2020.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 2020 r.

DECYZJA Nr 16
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej"

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postanawia się, co następuje:
§  1.  W załączniku do decyzji nr 60 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej "Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej" (Dz. Urz. KG PSP poz. 18, z 2018 r. poz. 1, 27 i 28 oraz z 2020 r. poz. 2), w § 1 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) postępowania, do których nie stosuje się przepisów Ustawy, z zastrzeżeniem lit. d:

a) dotyczące zamówień i konkursów, których wartość wyrażona w złotych mieści się w przedziale od 10 000 do 30 000 euro,

b) dotyczące zamówień współfinansowanych ze środków europejskich o wartości od 20 000 zł do 30 000 euro,

c) dotyczące zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość wyrażona w złotych mieści się w przedziale od 30 000 do 443 000 euro,

d) dotyczące usług społecznych, których wartość wyrażona w złotych mieści się w przedziale od 30 000 do 750 000 euro, do których stosuje się art. 138o Ustawy,

e) których wartość wyrażona w złotych nie przekracza 20 000 zł dla postępowań współfinansowanych ze środków europejskich, 10 000 euro albo wartości 30 000 euro dla postępowań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa lub usług społecznych.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.