Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2020.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.

DECYZJA Nr 52
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 31 grudnia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej"

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postanawia się, co następuje:
§  1.  W załączniku do decyzji nr 60 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej "Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej" (Dz. Urz. KG PSP poz. 18 oraz z 2018 r. poz. 1, 27 i 28), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) postępowania, do których stosuje się przepisy Ustawy:

a) o wartości od 30 000 euro do 139 000 euro,

b) o wartości powyżej 139 000 euro,

c) na dostawy lub usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości powyżej 428 000 euro,

d) na usługi społeczne o wartości powyżej 750 000 euro;

2) postępowania, do których nie stosuje się przepisów Ustawy:

a) dotyczące zamówień i konkursów, których wartość wyrażona w złotych mieści się w przedziale od 10 000 do 30 000 euro,

b) dotyczące zamówień współfinansowanych ze środków europejskich o wartości od 20 000 zł do 30 000 euro,

c) dotyczące zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość wyrażona w złotych mieści się w przedziale od 30 000 do 428 000 euro,

d) dotyczące usług społecznych, których wartość wyrażona w złotych mieści się w przedziale od 30 000 do 750 000 euro,

e) których wartość wyrażona w złotych nie przekracza 20 000 zł dla postępowań współfinansowanych ze środków europejskich, 10 000 euro albo wartości 30 000 euro dla postępowań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa lub usług społecznych.";

2) w § 7 w ust. 2 w pkt 12, w § 14 w ust. 4, w § 15 w ust. 3, w § 21 w ust. 2, w § 28 w ust. 6, w § 29 w pkt 1 i 2, w § 33 w ust. 5 oraz w załączniku nr 2 do Regulaminu w pkt 19 tabeli kwotę "144 000 euro" zastępuje się kwotą "139 000 euro";
3) w § 9 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Do szacowania wartości zamówienia może zostać wykorzystana platformazakupowa.pl.";

4) w § 16 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Do wszczęcia postępowania, bez względu na wartość zamówienia, może zostać wykorzystana platformazakupowa.pl.";

5) w § 28 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Dla postępowań prowadzonych za pośrednictwem platformyzakupowej.pl system weryfikuje termin złożenia oferty oraz ich nienaruszalność. Oferty złożone po terminie pozostają nieotwarte w systemie.";

6) w załączniku nr 3 do Regulaminu w pkt 16 tabeli, po kropce dopisuje się zdania w brzmieniu:

"Wskazanie przeprowadzenia postępowania przy użyciu platformyzakupowej.pl. z rozszerzoną bazą wykonawców. W kolumnie drugiej: "TAK*/NIE*" *skreślić odpowiednio.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.