Określenie rodzajów studiów licealnych, odpowiadających rodzajom wyższych studiów, oraz egzaminy uzupełniające przy wstępowaniu do szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.40.291

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY
z dnia 27 czerwca 1949 r.
w sprawie określenia rodzajów studiów licealnych, odpowiadających rodzajom wyższych studiów, oraz w sprawie egzaminów uzupełniających przy wstępowaniu do szkół wyższych.

Na podstawie art. 80 i 85 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R.P. Nr 66, poz. 415) zarządzam, co następuje:
Na studia społeczne, ekonomiczne i humanistyczne w zakresie pedagogiki przyjmowani są absolwenci liceów wszystkich typów.
Na studia humanistyczne w zakresie nauk filozoficznych przyjmowani są absolwenci liceów ogólnokształcących.

Absolwenci liceów innych typów mogą być przyjęci pod warunkiem złożenia egzaminu uzupełniającego:

a)
absolwenci liceów pedagogicznych oraz przemysłowych, z wyjątkiem absolwentów liceów przemysłu odzieżowego składają egzamin uzupełniający z języka łacińskiego w zakresie przewidzianym dla gimnazjów ogólnokształcących, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego,
b)
absolwenci liceów innych typów składają egzamin z języka łacińskiego, określony w poprzednim ustępie, oraz egzamin uzupełniający z matematyki w zakresie przewidzianym dla liceów ogólnokształcących, humanistycznych, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego.
Na studia humanistyczne w zakresie filologii klasycznej, archeologii klasycznej oraz językoznawstwa indoeuropejskiego przyjmowani są absolwenci liceów ogólnokształcących klasycznych i humanistycznych.

Absolwenci liceów innych typów mogą być przyjęci pod warunkiem złożenia egzaminu uzupełniającego z języka łacińskiego w zakresie przewidzianym dla liceów ogólnokształcących humanistycznych, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego.

Na studia humanistyczne kierunków nie wymienionych w §§ 1-3 oraz na studia prawne przyjmowani są absolwenci liceów ogólnokształcących.

Absolwenci liceów innych typów mogą być przyjęci pod warunkiem złożenia egzaminu uzupełniającego z języka łacińskiego w zakresie przewidzianym dla gimnazjów ogólnokształcących, a po dniu 30 czerwca 1950 r. - w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego.

Na studia w zakresie matematyki, fizyki, astronomii oraz na studia techniczne przyjmowani są absolwenci liceów ogólnokształcących humanistycznych, matematyczno-fizycznych i przyrodniczych, liceów pedagogicznych oraz liceów przemysłowych, z wyjątkiem absolwentów liceów przemysłu odzieżowego.

Absolwenci liceów ogólnokształcących klasycznych, liceów handlowych, administracyjnych, przemysłu odzieżowego, rolniczych i drogistowskich mogą być przyjęci pod warunkiem złożenia egzaminu uzupełniającego z matematyki i fizyki w zakresie przewidzianym dla liceów ogólnokształcących humanistycznych, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego.

Na studia na wydziałach matematyczno-przyrodniczych z wyjątkiem studiów w zakresie matematyki, fizyki i astronomii, na studia w zakresie geografii, studia agrotechniczne, weterynaryjne i wychowania fizycznego przyjmowani są absolwenci liceów ogólnokształcących, liceów pedagogicznych i rolniczych.

Absolwenci liceów innych typów mogą być przyjęci pod warunkiem złożenia egzaminu uzupełniającego, w szczególności:

a)
absolwenci liceów handlowych, administracyjnych, przemysłowych, z wyjątkiem absolwentów liceów przemysłu odzieżowego, składają egzamin z biologii w zakresie przewidzianym dla liceów humanistycznych, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego,
b)
absolwenci liceów gospodarczych, przemysłu odzieżowego i drogistowskich składają ponadto egzamin z matematyki w zakresie przewidzianym dla liceów ogólnokształcących humanistycznych, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego.
Na studia lekarskie, stomatologiczne i farmaceutyczne przyjmowani są absolwenci liceów ogólnokształcących.

Absolwenci liceów innych typów mogą być przyjęci pod warunkiem złożenia egzaminu uzupełniającego z języka łacińskiego w zakresie przewidzianym dla gimnazjów ogólnokształcących, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego.

Absolwenci liceów rolniczych, handlowych, administracyjnych, gospodarczych, przemysłu odzieżowego i drogistowskich składają ponadto egzamin z matematyki i fizyki w zakresie przewidzianym dla liceów humanistycznych, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego.

Od egzaminu z języka łacińskiego zwolnieni są kandydaci, którzy przedłożą świadectwo ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego z oceną z języka łacińskiego.

Na studia teologiczne przyjmowani są absolwenci liceów ogólnokształcących klasycznych.

Absolwenci liceów innych typów mogą być przyjęci pod warunkiem złożenia egzaminu uzupełniającego, w szczególności:

a)
absolwenci liceów humanistycznych składają egzamin z języka greckiego w zakresie przewidzianym dla liceów ogólnokształcących klasycznych,
b)
absolwenci liceów innych typów składają ponadto egzamin z języka łacińskiego w zakresie przewidzianym dla liceów ogólnokształcących humanistycznych, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego,
c)
absolwenci liceów zawodowych składają prócz egzaminu z języka greckiego i łacińskiego egzamin z propedeutyki filozofii.
Na studia dyplomatyczno-konsularne, handlowe i spółdzielcze przyjmowani są absolwenci liceów ogólnokształcących, liceów pedagogicznych, handlowych, administracyjnych oraz przemysłu gospodniego.

Absolwenci liceów innych typów mogą być przyjęci pod warunkiem złożenia egzaminu uzupełniającego z języka obcego nowożytnego w zakresie przewidzianym dla liceów ogólnokształcących humanistycznych, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego.

Na równi z ukończeniem liceum ogólnokształcącego należy uważać ukończenie szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego w roku szkolnym 1948/49 i 1949/50 lub ukończenie 3-letniej szkoły średniej ogólnokształcącej dla dorosłych o ustroju semestralnym (liceum dla dorosłych) nie później niż w roku szkolnym 1949/50.

Liceami zawodowymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są licea zawodowe zorganizowane na podstawie ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa (Dz. U. R.P. Nr 38, poz. 389).

Egzamin uzupełniający składa się przed komisjami egzaminacyjnymi, powołanymi przez kuratorów okręgów szkolnych.
Słuchacze obowiązani są złożyć egzaminy uzupełniające najdalej do końca I roku studiów.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 listopada 1948 r. w sprawie określenia rodzajów studiów licealnych odpowiadających studiom wyższym na wydziałach (kierunkach studiów) prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych oraz o egzaminach uzupełniających dla absolwentów innych liceów ubiegających się o przyjęcie na powyższe studia (Dz. U. R.P. z 1949 r. Nr 3, poz. 12).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.