§ 4. - Określenie rodzajów studiów licealnych, odpowiadających rodzajom wyższych studiów, oraz egzaminy uzupełniające przy wstępowaniu do szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.40.291

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1949 r.
§  4.
Na studia humanistyczne kierunków nie wymienionych w §§ 1-3 oraz na studia prawne przyjmowani są absolwenci liceów ogólnokształcących.

Absolwenci liceów innych typów mogą być przyjęci pod warunkiem złożenia egzaminu uzupełniającego z języka łacińskiego w zakresie przewidzianym dla gimnazjów ogólnokształcących, a po dniu 30 czerwca 1950 r. - w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego.