§ 2. - Określenie rodzajów studiów licealnych, odpowiadających rodzajom wyższych studiów, oraz egzaminy uzupełniające przy wstępowaniu do szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.40.291

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1949 r.
§  2.
Na studia humanistyczne w zakresie nauk filozoficznych przyjmowani są absolwenci liceów ogólnokształcących.

Absolwenci liceów innych typów mogą być przyjęci pod warunkiem złożenia egzaminu uzupełniającego:

a)
absolwenci liceów pedagogicznych oraz przemysłowych, z wyjątkiem absolwentów liceów przemysłu odzieżowego składają egzamin uzupełniający z języka łacińskiego w zakresie przewidzianym dla gimnazjów ogólnokształcących, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego,
b)
absolwenci liceów innych typów składają egzamin z języka łacińskiego, określony w poprzednim ustępie, oraz egzamin uzupełniający z matematyki w zakresie przewidzianym dla liceów ogólnokształcących, humanistycznych, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego.