§ 9. - Określenie rodzajów studiów licealnych, odpowiadających rodzajom wyższych studiów, oraz egzaminy uzupełniające przy wstępowaniu do szkół wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.40.291

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1949 r.
§  9.
Na studia dyplomatyczno-konsularne, handlowe i spółdzielcze przyjmowani są absolwenci liceów ogólnokształcących, liceów pedagogicznych, handlowych, administracyjnych oraz przemysłu gospodniego.

Absolwenci liceów innych typów mogą być przyjęci pod warunkiem złożenia egzaminu uzupełniającego z języka obcego nowożytnego w zakresie przewidzianym dla liceów ogólnokształcących humanistycznych, a po dniu 30 czerwca 1950 r. w zakresie przewidzianym dla szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego.