Określenie rodzajów studiów licealnych odpowiadających studiom wyższym na wydziałach (kierunkach studiów) prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych oraz egzaminy uzupełniające dla absolwentów innych liceów ubiegających się o przyjęcie na powyższe studia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.3.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY
z dnia 25 listopada 1948 r.
w sprawie określenia rodzajów studiów licealnych odpowiadających studiom wyższym na wydziałach (kierunkach studiów) prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych oraz o egzaminach uzupełniających dla absolwentów innych liceów ubiegających się o przyjęcie na powyższe studia.

Na podstawie art. 80 i 85 dekretu z dnia 28 października 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządzam, co następuje:
Na studia wyższe prawne oraz na studia humanistyczne we wszystkich zakresach poza pedagogiką mogą być przyjęci absolwenci liceów klasycznych i humanistycznych.
Na studia prawne i studia humanistyczne w zakresie socjologii i muzykologii mogą być przyjęci również absolwenci liceów innych typów, jeżeli wykażą się świadectwem stwierdzającym pobieranie nauki języka łacińskiego z wynikiem co najmniej dostatecznym w zakresie przewidzianym w § 5 niniejszego rozporządzenia.
Na studia wyższe społeczne, ekonomiczne oraz humanistyczne w zakresie pedagogiki mogą być przyjęci absolwenci liceów wszystkich typów.
Absolwenci liceów typów nie wymienionych w § 1 ubiegający się o przyjęcie na studia któregokolwiek kierunku wydziałów humanistycznych poza socjologią, muzykologią i pedagogiką obowiązani są złożyć egzamin uzupełniający z języka łacińskiego w zakresie liceum humanistycznego lub stopnia licealnego szkoły ogólnokształcącej, najdalej w ciągu I roku studiów akademickich.
Absolwenci liceów typów nie wymienionych w § 1, którzy nie odpowiadają warunkom przewidzianym w § 2, mogą być przyjęci na studia prawne lub humanistyczne w zakresie socjologii i muzykologii pod warunkiem złożenia najdalej w ciągu I roku studiów akademickich egzaminu uzupełniającego z języka łacińskiego w zakresie przewidzianym dla gimnazjum ogólnokształcącego lub w zakresie przewidzianym dla XI-ej klasy szkoły ogólnokształcącej.
Egzamin uzupełniający składa się przed komisjami egzaminacyjnymi powołanymi przez kuratorów okręgów szkolnych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1948 r.