§ 4. - Określenie rodzajów studiów licealnych odpowiadających studiom wyższym na wydziałach (kierunkach studiów) prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych oraz egzaminy uzupełniające dla absolwentów innych liceów ubiegających się o przyjęcie na powyższe studia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.3.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1948 r.
§  4.
Absolwenci liceów typów nie wymienionych w § 1 ubiegający się o przyjęcie na studia któregokolwiek kierunku wydziałów humanistycznych poza socjologią, muzykologią i pedagogiką obowiązani są złożyć egzamin uzupełniający z języka łacińskiego w zakresie liceum humanistycznego lub stopnia licealnego szkoły ogólnokształcącej, najdalej w ciągu I roku studiów akademickich.