Odszkodowanie z tytułu ograniczeń wprowadzonych na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla obrony kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.49.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 grudnia 1952 r.
w sprawie odszkodowania z tytułu ograniczeń wprowadzonych na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla obrony kraju. *

Na podstawie art. 2 ust. 4 dekretu z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju (Dz. U. Nr 46, poz. 341) zarządza się, co następuje:
Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły dekretu z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju (Dz. U. Nr 46, poz. 341).
Ilekroć w rozporządzeniu użyte jest określenie "prezydium rady narodowej", rozumie się przez to prezydium powiatowej rady narodowej, rady narodowej miasta stanowiącego powiat lub dzielnicowej rady narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi.
1.
Odszkodowanie z powodu wprowadzenia wymienionych w art. 1 ograniczeń w prawach własności do nieruchomości lub w innych prawach związanych z nieruchomością obejmuje wynagrodzenie szkody rzeczywistej.
2.
Uznaje się, że szkoda rzeczywista następuje w przypadkach:
1)
gdy osoba ograniczona w prawach zmuszona jest ponieść wydatek jednorazowy lub ponosić wydatki okresowe dla usunięcia lub zmniejszenia przeszkód utrudniających w znacznym stopniu korzystanie z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem, a spowodowanych ograniczeniami wymienionymi w ust. 1;
2)
gdy osoba ograniczona w prawach została wskutek wprowadzenia ograniczeń pozbawiona w całości lub w części pobieranych przed ich wprowadzeniem przychodów z nieruchomości;
3)
zbycia na skutek zarządzenia organu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 1 nieruchomości lub praw związanych z nieruchomością za cenę niższą od sumy odszkodowania, jakie przed wprowadzeniem ograniczeń przypadałoby za nieruchomość lub prawa z nią związane w razie wywłaszczenia na podstawie dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31).
1.
Prawo do odszkodowania (§ 3) nie przysługuje osobom, które w chwili wprowadzenia ograniczeń na podstawie art. 1 były już w tym samym rozmiarze na podstawie dotychczasowych przepisów ograniczone w swych prawach związanych z nieruchomością.
2.
Odszkodowanie nie należy się w przypadkach:
1)
wydania nakazu usunięcia lub zmiany budowli i urządzeń wzniesionych bez zezwolenia właściwego organu oraz takich budowli i urządzeń, co do których ze sposobu ich wykonania, czasu powstania albo innych okoliczności da się stwierdzić, że zostały dokonane w celu osiągnięcia odszkodowania;
2)
odmowy udzielenia przez właściwy organ zezwolenia na wzniesienie lub zmianę budowli i urządzeń, co do których da się stwierdzić, że zostały one zaprojektowane w celu osiągnięcia odszkodowania.
1.
Przy szacowaniu szkód wynikających z konieczności ponoszenia wydatków okresowych lub pozbawienia przychodów z nieruchomości uwzględnia się wydatki lub przychody za okres nie przekraczający trzech lat.
2.
Odszkodowanie z powodu pozbawienia przychodów z nieruchomości nie może przekraczać 50% sumy odszkodowania, jakie przypadałoby za nieruchomość w razie jej wywłaszczenia na podstawie dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
W sprawie odszkodowania orzeka prezydium rady narodowej właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Prezydium rady narodowej orzeka po wysłuchaniu opinii powołanych przez siebie rzeczoznawców lub rzeczoznawcy.
1.
Odszkodowanie przyznaje się na wniosek poszkodowanego, złożony prezydium właściwej rady narodowej.
2.
We wniosku należy:
1)
wymienić nieruchomość, w stosunku do której wprowadzono ograniczenie;
2)
określić rodzaj ograniczenia;
3)
określić szczegółowo rodzaj i wysokość poniesionych szkód oraz powołać dowody na ich stwierdzenie.
3.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające prawo własności nieruchomości lub praw z nią związanych, a w razie potrzeby - również niezbędne plany i opisy.
Orzeczenie prezydium rady narodowej powinno być wydane najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie odszkodowania.
1.
Od orzeczenia prezydium rady narodowej przysługuje osobie zainteresowanej prawo wniesienia odwołania do prezydium rady narodowej bezpośrednio wyższego stopnia.
2.
Odwołanie wnosi się na piśmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem prezydium rady narodowej, które wydało orzeczenie.
1.
Prezydium rady narodowej przesyła ostateczne orzeczenie o przyznaniu odszkodowania do Ministra Obrony Narodowej, który w ciągu 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia dokona wypłaty odszkodowania.
2.
Tryb wypłaty sum przekraczających 1,50 zł ustali Minister Finansów.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom Obrony Narodowej i Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Występujące w tekście wartości pieniężne zostały podane po ich przeliczeniu zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U.94.84.386).