Uchylenie dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz zmiana ustawy - Kodeks morski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1398

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2012 r.

USTAWA
z dnia 12 października 2012 r.
o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski

Traci moc dekret z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju (Dz. U. Nr 46, poz. 341 oraz z 2001 r. Nr 69, poz. 725).

W ustawie z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689, z późn. zm.1)) w art. 283 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wydobywanie mienia wojskowego lub przysposobionego do celów wojskowych wymaga zezwolenia właściwych organów wojskowych.".

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 1068 i 1069.