Obszary szczególnie ważne dla obrony kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.46.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 2002 r.

DEKRET
z dnia 6 września 1951 r.
o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 26 maja 1951 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 30. poz. 235) Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

(utracił moc).

1.
Kto w prawach własności do nieruchomości lub w innych prawach związanych z nieruchomością ponosi szkodę rzeczywistą z powodu wprowadzenia ograniczeń wymienionych w art. 1 albo też z powodu odmowy zezwolenia na wykonywanie tych praw, ma prawo do odszkodowania od Państwa.
2.
Prawo do odszkodowania nie służy osobom, które w chwili wprowadzenia ograniczeń na podstawie niniejszego dekretu były już w tym samym rozmiarze na podstawie dotychczasowych przepisów ograniczone w swych prawach związanych z nieruchomością.
3.
Prawo do odszkodowania gaśnie po upływie trzech lat, licząc od chwili wprowadzenia ograniczeń bądź uprawomocnienia się orzeczenia odmawiającego zezwolenia na wykonywanie prawa.
4.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia właściwość władz, zasady ustalania i wpłaty odszkodowania oraz tryb postępowania w tych sprawach.

Rada Ministrów określi zasady współdziałania władz państwowych zainteresowanych w wykonywaniu niniejszego dekretu oraz uprawnienia tych władz w stosunku do ludności na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla obrony kraju.

Istniejące na mocy dotychczasowych przepisów ograniczenia w obszarach warownych i rejonach umocnionych zachowują moc do czasu wydania dla tych obszarów przepisów wymienionych w art. 1.

Do czasu wejścia w życie przepisów przewidzianych w art. 2 ust. 4 stosuje się do roszczeń o odszkodowania z tytułu ograniczeń wymienionych w art. 4 przepisy dotychczasowe.

Rada Ministrów może na wniosek Ministra Obrony uchylić ograniczenia praw istniejące na obszarach warownych i w rejonach umocnionych (art. 4) jak również ograniczenia wprowadzone na podstawie art. 1.

Rada Ministrów określi sposób powiadomienia ludności obszaru uznanego za szczególnie ważny dla obrony kraju o wprowadzeniu lub uchyleniu ograniczeń praw oraz o uprawnieniach władz państwowych w stosunku do ludności na tym obszarze.

1.
Kto wykracza przeciw przepisom wydanym na podstawie niniejszego dekretu albo nie stosuje się do zarządzeń władz powołanych do wykonania tego dekretu, podlega karze aresztu do trzech miesięcy 2 lub grzywny do 2.500 zł 3 albo obu tym karom łącznie.
2.
Orzekanie następuje w trybie postępowania karno-administracyjnego.

Tracą moc:

1)
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. w sprawie uznawania pewnych obszarów i miejscowości za obszary warowne lub rejony umocnione (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 483),
2)
ustawa z dnia 28 stycznia 1932 r. o stosunkach prawnych na obszarach warownych i rejonach umocnionych (Dz. U. R. P. Nr 19. poz. 124) oraz
3)
wszelkie przepisy prawne b. państw zaborczych, dotyczące twierdz i umocnień.

Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej i zainteresowanym ministrom.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1 został uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2001 r. (Dz.U.01.69.725). Zgodnie z ust. 2 tego wyroku wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 2 lipca 2002 r.
2 Kara aresztu uchylona na podstawie art. X § 1 ustawy z dnia 31 maja 1971 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.115) z dniem 1 stycznia 1972 r.
3 Wysokość granicy grzywny ustalona na podstawie:

- art. IX § 2 ustawy z dnia 31 maja 1971 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.115) z dniem 1 stycznia 1972 r.

- art. 2 § 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U.82.16.125) z dniem 7 czerwca 1982 r.

- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U.85.23.100) z dniem 1 lipca 1985 r.

- art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1990 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U.90.72.422) z dniem 8 listopada 1990 r.

- art. 7 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.92.24.101) z dniem 2 kwietnia 1992 r.

- art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U.94.84.386)

- art. 3 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz.U.95.95.475) z dniem 20 listopada 1995 r.