§ 7. - Odszkodowanie z tytułu ograniczeń wprowadzonych na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla obrony kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.49.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1952 r.
§  7.
1.
Odszkodowanie przyznaje się na wniosek poszkodowanego, złożony prezydium właściwej rady narodowej.
2.
We wniosku należy:
1)
wymienić nieruchomość, w stosunku do której wprowadzono ograniczenie;
2)
określić rodzaj ograniczenia;
3)
określić szczegółowo rodzaj i wysokość poniesionych szkód oraz powołać dowody na ich stwierdzenie.
3.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające prawo własności nieruchomości lub praw z nią związanych, a w razie potrzeby - również niezbędne plany i opisy.