§ 9. - Odszkodowanie z tytułu ograniczeń wprowadzonych na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla obrony kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.49.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1952 r.
§  9.
1.
Od orzeczenia prezydium rady narodowej przysługuje osobie zainteresowanej prawo wniesienia odwołania do prezydium rady narodowej bezpośrednio wyższego stopnia.
2.
Odwołanie wnosi się na piśmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem prezydium rady narodowej, które wydało orzeczenie.