Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, przewidziane w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.78.488

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 17 października 1935 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o komisjach klasyfikacyjno - szacunkowych, przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

Na podstawie art. 28 ust. (3) ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) zarządza się co następuje:
Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, przewidziane w art. 28 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) i w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie ciał kolegjalnych, współdziałających w wykonaniu zadań administracji reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 785), powołuje wojewoda. W miarę potrzeby można utworzyć dwie lub więcej komisyj przy jednym urzędzie wojewódzkim.
Członków komisji wyznacza się aż do odwołania.
Przepisy art. 63 ust. (1) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86), dotyczące składania przysięgi przez członków wojewódzkich organów kolegjalnych, stosuje się odpowiednio do członków komisyj klasyfikacyjno - szacunkowych, którzy powołani zostali z pośród kandydatów, przedstawionych przez izby rolnicze.
Przepisy art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 341), dotyczące wyłączania urzędników administracyjnych, stosuje się odpowiednio do członków komisyj klasyfikacyjno - szacunkowych. Zamiast wyłączonego członka komisji wojewoda powołuje do oszacowania danej nieruchomości innego członka w tym samym trybie, w jakim powołany został członek wyłączony.
Do ważności uchwał i czynności komisji konieczna jest obecność wszystkich członków tej komisji. Uchwały zapadają większością głosów. Członek, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może żądać umieszczenia w protokóle jego odrębnej opinji.
Terminy posiedzeń i innych czynności komisji wyznacza przewodniczący. O terminie zjazdu na grunt należy zawiadomić właściciela, nieruchomości lub dzierżawcę (§ 8, ust. (1), pkt. 3). Zawiadomienia te należy wysyłać co najmniej na 14 dni przed terminem zjazdu na grunt.
Protokół posiedzeń i innych czynności komisji podpisują wszyscy członkowie komisji.
(1)
Do komisji należy wydawanie opinji w sprawach:
1)
klasyfikacji i szacunku wykupywanych gruntów (art. 27 ust. (1) ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej);
2)
określania wartości niezamortyzowanej części nakładów meljoracyjnych (art. 27 ust. (4) ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej);
3)
ustalenia kosztów upraw i zasiewów oraz odszkodowania w myśl art. 5 ust. (2) i art. 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o likwidacji umów dzierżawnych, dotyczących gruntów parcelowanych (Dz. U. R. P. Nr. 106, poz. 909).
(2)
Opracowując opinje w sprawach, wymienionych w ust. (1), komisje stosują odpowiednio przepisy art. 27 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej oraz przepisy rozporządzeń, wydanych na podstawie art. 27 ust. (3) i (4) tej ustawy.
(1)
Czynności klasyfikacyjnych dokonywuje komisja w obecności delegowanego przez urząd wojewódzki mierniczego. Sporządzony przez mierniczego plan klasyfikacyjny podpisują, prócz mierniczego, członkowie komisji.
(2)
Czynności klasyfikacyjnych można dokonywać tylko w okresie od 1 marca do 15 listopada, jeżeli ziemia w tym czasie nie jest zmarznięta, albo pokryta śniegiem lub wodą.
(1)
Rzeczoznawców powołuje komisja:
1)
z urzędu, jeżeli szacowaniu podlegają lasy, budynki lub nakłady meljoracyjne, w innych zaś przypadkach, jeżeli komisja uzna udział rzeczoznawców za niezbędny;
2)
na wniosek właściciela nieruchomości lub dzierżawcy (§ 8 ust. (1), pkt. 3).
(2)
Przed rozpoczęciem czynności komisji urząd wojewódzki wyznacza właścicielowi nieruchomości lub dzierżawcy (§ 8 ust. (1), pkt. 3) co najmniej 10-dniowy termin do złożenia wniosku o powołanie rzeczoznawcy, z tym skutkiem, że w razie złożenia wniosku po tym terminie uwzględnienie wniosku będzie zależało od uznania komisji.
Rzeczoznawców wyznacza przewodniczący komisji. W przypadku powołania rzeczoznawcy na wniosek właściciela lub dzierżawcy (§ 8 ust. (1), pkt. 3) przewodniczący komisji zwraca się do prezesa właściwej izby rolniczej, który wskazuje rzeczoznawcę. Rzeczoznawcę, powoływanego z urzędu do szacowania lasów, wskazuje właściwa dyrekcja lasów państwowych.
(1)
Członkowie komisji i rzeczoznawcy, będący urzędnikami państwowymi, otrzymują diety i koszty podróży według norm, obowiązujących przy podróżach służbowych.
(2) 1
Członkowie komisji, powołani spośród i kandydatów przedstawionych przez izby rolnicze, otrzymują diety i koszty podróży według norm, obowiązujących dla funkcjonariuszów państwowych pobierających uposażenie według grupy VII.
(3)
Wynagrodzenie rzeczoznawców, nie będących urzędnikami państwowymi, określa wojewoda na wniosek przewodniczącego komisji. W przypadku powołania rzeczoznawcy na żądanie właściciela nieruchomości lub dzierżawcy (§ 8 ust. (1), pkt. 3) koszty te ponosi właściciel lub dzierżawca.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą: rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 27 czerwca 1927 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o postępowaniu przy ustalaniu wniosków co do wysokości wynagrodzenia za przymusowo wykupywane majątki (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 616), zmienione rozporządzeniem z dnia 4 maja 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 377), oraz rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 października 1927 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o sposobie zaprzysięgania członków komisji klasyfikacyjno - szacunkowych (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 810).
1 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 1937 r. (Dz.U.37.6.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 stycznia 1937 r.