Sposób zaprzysięgania członków komisyj klasyfikacyjno-szacunkowych. - Dz.U.1927.90.810 - OpenLEX

Sposób zaprzysięgania członków komisyj klasyfikacyjno-szacunkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.90.810

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 7 października 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa o sposobie zaprzysięgania członków komisyj klasyfikacyjno-szacunkowych.

Na mocy cz. 3 art. 28 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. № 1, poz. 1) zarządza się co następuje:
Oznaczeni w § 3 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 27 czerwca 1927 r. (Dz. U. R. P. № 70, poz. 616) członkowie komisyj klasyfikacyjno-szacunkowych winni dla objęcia czynności urzędowej złożyć przysięgę wedle roty następującej:

"Przysięgam wobec Pana Boga Wszechmogącego i Wszechwiedzącego, że jako znawca, powołany do udziału w charakterze członka w pracach komisji klasyfikacyjno-szacunkowej przy okręgowym urzędzie ziemskim w....., tak stan rzeczywisty szacowanych nieruchomości zgodnie ze zbadanym na gruncie istotnym stanem określać i przedstawiać będę jak również orzeczenia moje o ich wartości składać będę wedle mej najlepszej woli, wiedzy, doświadczenia i sumienia. Tak mi Panie Boże dopomóż, Amen."

1)
Przed zaprzysiężeniem znawców - członków komisyj klasyfikacyjno-szacunkowych przyjmujący przysięgę winien pouczyć o skutkach karnych złamania składanej przysieki.
2)
Złożenie przysięgi, oznaczonej w § 1, winno być stwierdzone protokólarnie z zaznaczeniem, iż przewidziane w cz. 1 pouczenie zostało udzielone.
Przewodniczący komisji klasyfikacyjno-szacunkowej przed przystąpieniem komisji do czynności w poszczególnym objekcie winien wezwać oznaczonych w § 1 znawców, że czynności swe winni spełniać z powołaniem się na złożoną wedle § 1 przysięgę i pod odpowiedzialnością, ze złożenia tej przysięgi wypływającą. Dokonanie tego wezwania winno być stwierdzone w protokóle.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.