Zm.: rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1927 r. o postępowaniu przy ustalaniu wniosków co do wysokości wynagrodzenia za... - Dz.U.1929.45.377 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1927 r. o postępowaniu przy ustalaniu wniosków co do wysokości wynagrodzenia za przymusowo wykupywane majątki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.45.377

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 4 maja 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Rolnictwa w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 27 czerwca 1927 r. o postępowaniu przy ustalaniu wniosków co do wysokości wynagrodzenia za przymusowo wykupywane majątki (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 616).

Na mocy cz. 3 art. 28 ustawy z dn. 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) zarządza się co następuje:
Rozporządzenie Ministra Refom Rolnych z dnia 27 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa o postępowaniu przy ustalaniu wniosków co do wysokości wynagrodzenia za przymusowo wykupywane majątki (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 616) ulega następującym zmianom:
1.
Do § 8 dodaje się jako końcowy ustęp następujące postanowienie:

"4) Nadanie listu poleconego na pocztę pod adresem ustalonym w myśl końcowego ustępu § 13 uważane będzie za uskutecznione zawiadomienie właściciela wykupywanej nieruchomości lub tegoż zastępcy. Niepodjęcie przez adresata listu tego nie wstrzymuje toku czynności klasyfikacyjno-szacunkowych".

2.
Do § 13 dodaje się następujące zdanie końcowe:

"W piśmie tem wezwać również należy właściciela wykupywanej nieruchomości do podania adresu swojego, względnie swego prawnego zastępcy, pod którym to adresem wysłane zostanie zawiadomienie o terminie zjazdu na grunt, przewidziane w części 3 § 8 ze skutkami przewidzanemi w części 4 tegoż paragrafu".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.