§ 10. - Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, przewidziane w ustawie o wykonaniu reformy rolnej. - Dz.U.1935.78.488 - OpenLEX

§ 10. - Komisje klasyfikacyjno-szacunkowe, przewidziane w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.78.488

Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1937 r.
§  10.
(1)
Rzeczoznawców powołuje komisja:
1)
z urzędu, jeżeli szacowaniu podlegają lasy, budynki lub nakłady meljoracyjne, w innych zaś przypadkach, jeżeli komisja uzna udział rzeczoznawców za niezbędny;
2)
na wniosek właściciela nieruchomości lub dzierżawcy (§ 8 ust. (1), pkt. 3).
(2)
Przed rozpoczęciem czynności komisji urząd wojewódzki wyznacza właścicielowi nieruchomości lub dzierżawcy (§ 8 ust. (1), pkt. 3) co najmniej 10-dniowy termin do złożenia wniosku o powołanie rzeczoznawcy, z tym skutkiem, że w razie złożenia wniosku po tym terminie uwzględnienie wniosku będzie zależało od uznania komisji.