Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1947.06.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.11.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1948 r.

UMOWA
o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii,
podpisana w Warszawie dnia 28 czerwca 1947 r.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BOLESŁAW BIERUT

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu dwudziestym ósmym czerwca tysiąc dziewięćset czterdziestego siódmego roku podpisana została w Warszawie Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o następującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA

o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ludowej Republiki Bułgarii, dążąc do zacieśnienia stosunków przyjaźni między bratnimi słowiańskimi narodami Polski i Bułgarii, w przeświadczeniu, że najlepszym środkiem prowadzącym do tego celu jest wzajemne poznanie i adaptacja wartości kulturalnych, ułatwienie i rozszerzenie bezpośrednich stosunków w dziedzinie nauki, literatury, sztuki i wszelkich innych przejawów życia kulturalnego obu Krajów, postanowiły zawrzeć w tym celu niniejszą Umowę i mianowały swymi Pełnomocnikami:

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

Pana Modzelewskiego Zygmunta, Ministra Spraw Zagranicznych,

Rząd Ludowej Republiki Bułgarii

Pana Kostowa Trajczo, Wicepremiera Rządu Ludowej Republiki Bułgarii,

którzy po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za sporządzone w należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

Obie Wysokie Umawiające się Strony postanawiają:

a)
organizować katedry i lektoraty języka i literatury bułgarskiej w Polsce i polskiej w Bułgarii oraz wprowadzać do programów nauczania wyższych i średnich zakładów naukowych wykłady z zakresu historii, literatury, geografii i nauk gospodarczych drugiej Umawiającej się Strony, jak również popierać znajomość języka bułgarskiego w Polsce i polskiego w Bułgarii;
b)
zapewnić uczonym każdej ze Stron swobodę badań naukowych w instytucjach naukowo-badawczych drugiej Strony, przy zachowaniu obowiązujących w danym kraju przepisów i ustaw;
c)
popierać wzajemne studia na uniwersytetach i instytutach naukowych obu Krajów, przyznawać na zasadzie wzajemności stypendia dla studentów i naukowców, ułatwiać współpracę stowarzyszeń młodzieży akademickiej oraz wymianę profesorów, naukowców, działaczy oświatowych, studentów i uczniów wszelkich typów i stopni.

Obie Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się:

a)
popierać przekłady na język polski wartościowych dzieł literackich i naukowych bułgarskich, jak również przekłady na język bułgarskich wartościowych dzieł literackich i naukowych polskich oraz ułatwiać wydawanie i wymianę książek, periodyków, prasy codziennej i innych wydawnictw drugiej Wysokiej Umawiającej się Strony;
b)
wzmacniać i pogłębiać współpracę między przedstawicielami nauki, literatury, sztuki, teatru, muzyki, filmu i radia obydwu Krajów i współpracować nad usunięciem szkodliwych następstw antysłowiańskiej propagandy niemieckiej w dziedzinie nauki i kultury;
c)
ułatwiać wzajemnie działalność agencji i korespondentów prasowych.

Każda z Wysokich Umawiających się Stron może zakładać na terytorium drugiej Umawiającej się Strony instytucje kulturalne jak: instytuty naukowe i badawcze, szkoły, stałe wystawy, księgarnie, biblioteki i archiwa pod warunkiem zachowania ogólnych przepisów prawnych obowiązujących w danym Kraju.

Każda z Wysokich Umawiających się Stron będzie ułatwiała na swoim terenie organizowanie wystaw sztuki i pokazów wszelkiego rodzaju, jak również koncertów, transmisyj radiowych, przedstawień teatralnych i filmowych drugiej Strony, a także będzie dbała o uwzględnienie w programach swych rozgłośni audycyj radiowych z zakresu nauki, historii literatury, muzyki, sztuki i innych zagadnień ogólnych, dotyczących kraju i życia drugiej Wysokiej Umawiającej się Strony.

Obie Wysokie Umawiające się Strony będą popierały współpracę między organizacjami kulturalno-oświatowymi i młodzieżowymi, ułatwiały wymianę tych organizacyj, wymianę zespołów i imprez sportowych oraz wzajemne organizowanie praktyk zawodowych, obozów i kursów wakacyjnych.

Obie Umawiające się Strony przekazywać sobie będą projekty reform, opracowanych przez ich Rządy w sprawach szkolnictwa i organizacji życia naukowego i kulturalnego.

Dla wprowadzenia w życie postanowień wymienionych w poprzednich artykułach zostanie utworzona w jak najkrótszym czasie polsko-bułgarska Komisja Mieszana, która składać się będzie z dwóch Podkomisji, jednej z siedzibą w Warszawie, drugiej zaś w Sofii.

Na czele każdej Podkomisji stanie przewodniczący, wyznaczony przez rząd kraju, w którym dana Podkomisja pracuje. W skład każdej Podkomisji wejdą ponadto dwaj delegaci zainteresowanych ministerstw oraz dwaj przedstawiciele Poselstwa drugiej Umawiającej się Strony.

Spis delegatów zostanie przedłożony do aprobaty Obu Wysokich Umawiających się Stron.

Każda Podkomisja zapraszać może do współpracy w charakterze doradców rzeczoznawców spośród przedstawicieli instytucji naukowych i kulturalnych oraz związków zawodowych, artystycznych i naukowych.

Posiedzenia Komisji Mieszanej odbywać się będą na przemian w Warszawie i w Sofii, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Pierwsze posiedzenie odbędzie się w Sofii nie później niż w trzy miesiące po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych.

Przewodniczącego posiedzeń Komisji Mieszanej w Warszawie zamianuje każdorazowo Rząd Bułgarski, zaś przewodniczącego posiedzeń w Sofii Rząd Polski.

Komisja Mieszana ustali regulamin, według którego Komisja oraz Podkomisja wykonywać będą swe prace.

Wydatki Komisji Mieszanej ponosić będą obie Strony po połowie, wydatki Podkomisji Strona, w której dana Podkomisja pracuje.

Komisja Mieszana opracuje w pierwszym rzędzie plan wprowadzenia w życie niniejszej Umowy.

Plan obejmować będzie szczegóły nie wymienione w innych paragrafach Umowy. Plan zostanie zatwierdzony przez oba Rządy. Plan ten można będzie zmienić lub uzupełnić na życzenie jednej ze Stron za obopólną zgodą.

Komisja mieszana przedstawiać będzie odnośnym Rządom swoje propozycje co do wykonania niniejszej umowy, jak również co do wszystkich innych spraw, przekazanych jej przez oba Rządy, jak na przykład:

a)
zawarcia porozumienia dotyczącego wstępu na uczelnie, studiów i egzaminów obywateli Bułgarskich w Polsce i polskich w Bułgarii oraz wzajemnego uznawania świadectw i dyplomów naukowych;
b)
przygotowania w jak najszybszym czasie umowy o wzajemnej ochronie prawa autorskiego;
c)
opracowania umowy prasowej;
d)
zawarcia porozumienia co do wymiany w dziedzinie radiofonii między obu krajami.

Wszystkie zawarte dotychczas porozumienia pomiędzy poszczególnymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi, o ile nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie, pozostają w mocy. W przyszłości porozumienia tego rodzaju zawierane będą w ramach prac Komisji Mieszanej.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres lat pięciu, licząc od dnia jej wejścia w życie. O ile nie zostanie ona wypowiedziana na sześć miesięcy przed upływem tego terminu, ważność jej przedłuża się każdorazowo na okres dalszych lat pięciu.

Umowa niniejsza będzie ratyfikowana w jak najkrótszym terminie, zaś wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Sofii możliwie jak najrychlej.

Umowa wejdzie w życie z dniem ratyfikacji.

Na dowód czego wymienieni Pełnomocnicy podpisali niniejszą Umowę i opatrzyli ją swymi pieczęciami.

Sporządzono w Warszawie dnia 28 czerwca 1947 roku w dwu egzemplarzach w języku polskim i bułgarskim, przy czym oba teksty są w równej mierze autentyczne.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, uznana ona została za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza się, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona oraz że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

w Warszawie, dnia 3 grudnia 1947 r.