Law Journal

Warunkowe zwolnienie osób skazanych w wojskowym postępowaniu karnym.

Dz.U.1936.87.609 | rozporządzenie z dnia 29 października 1936 r. | Akt utracił moc

Ustalenie pozycyj taryfy celnej dla towarów, których przynależność taryfowa wzbudza wątpliwości.

Dz.U.1936.86.603 | rozporządzenie z dnia 21 października 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dz.U.1936.86.601 | dekret z dnia 9 listopada 1936 r. | Akt jednorazowy

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych polsko-estońskiego protokółu taryfowego, podpisanego w Warszawie dnia 23 marca 1936 r.

Dz.U.1936.85.600 | oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U.1936.85.596 | rozporządzenie z dnia 20 października 1936 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

Dz.U.1936.85.595 | rozporządzenie z dnia 23 października 1936 r. | Akt utracił moc

Sposób opracowania planów zabudowania.

Dz.U.1936.85.594 | rozporządzenie z dnia 23 października 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o państwowym podatku gruntowym.

Dz.U.1936.85.593 | dekret z dnia 4 listopada 1936 r. | Akt utracił moc

Opłaty sądowe, notarialne i pisarzy hipotecznych za czynności związane z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych.

Dz.U.1936.84.591 | rozporządzenie z dnia 30 października 1936 r. | Akt utracił moc

Określenie przedsiębiorstw, prowadzonych w większym rozmiarze.

Dz.U.1936.84.590 | rozporządzenie z dnia 23 października 1936 r. | Akt utracił moc

Oznaczanie papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych.

Dz.U.1936.84.589 | rozporządzenie z dnia 23 października 1936 r. | Akt utracił moc

Sfinansowanie robót, związanych z obwałowaniem Wisły na odcinku Oświęcim-Sandomierz.

Dz.U.1936.84.587 | dekret z dnia 3 listopada 1936 r. | Akt indywidualny

Regulowanie połowów ryb morskich.

Dz.U.1936.84.586 | dekret z dnia 3 listopada 1936 r. | Akt utracił moc

Forma umów dotycząca praw wydobywania minerałów żywicznych.

Dz.U.1936.84.585 | dekret z dnia 3 listopada 1936 r. | Akt jednorazowy

Ulgi w spłacie niektórych zobowiązań gmin wiejskich.

Dz.U.1936.84.584 | dekret z dnia 3 listopada 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1933 r. o państwowym podatku od uboju.

Dz.U.1936.84.583 | dekret z dnia 3 listopada 1936 r. | Akt jednorazowy

Polski Instytut Rozrachunkowy.

Dz.U.1936.84.582 | dekret z dnia 3 listopada 1936 r. | Akt utracił moc

Prawo karne skarbowe.

Dz.U.1936.84.581 | dekret z dnia 3 listopada 1936 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Panamy do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.

Dz.U.1936.83.579 | oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Panamy do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r.

Dz.U.1936.83.578 | oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. | Akt jednorazowy

Wyłączenie niektórych zakładów mleczarskich spod działania ustawy o mleczarstwie.

Dz.U.1936.83.577 | rozporządzenie z dnia 26 października 1936 r. | Akt utracił moc

Zniżki celne i zwolnienia od cła.

Dz.U.1936.83.576 | rozporządzenie z dnia 27 października 1936 r. | Akt utracił moc

Cena soli, użytej do wywożonych za granicę artykułów żywności.

Dz.U.1936.83.575 | rozporządzenie z dnia 24 października 1936 r. | Akt utracił moc

Wywóz masła za granicę.

Dz.U.1936.82.569 | rozporządzenie z dnia 15 października 1936 r. | Akt utracił moc

Pomieszczenia i urządzenia zakładów mleczarskich oraz zawodowe przygotowanie kierowników tych zakładów.

Dz.U.1936.82.568 | rozporządzenie z dnia 15 października 1936 r. | Akt utracił moc

Stanowiska notariuszy w Płocku i Mławie.

Dz.U.1936.81.564 | rozporządzenie z dnia 22 października 1936 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Białymstoku urzędu celnego kolejowego.

Dz.U.1936.81.563 | rozporządzenie z dnia 14 października 1936 r. | Akt utracił moc

Utworzenie podurzędu celnego w siedzibie Państwowych Zakładów Inżynierii w Warszawie.

Dz.U.1936.81.562 | rozporządzenie z dnia 14 października 1936 r. | Akt utracił moc

Opłaty stemplowe, wiążące się z rejestrem kartelowym.

Dz.U.1936.81.561 | rozporządzenie z dnia 13 października 1936 r. | Akt utracił moc

Zniżki celne.

Dz.U.1936.81.560 | rozporządzenie z dnia 19 września 1936 r. | Akt utracił moc

Regulamin wyborów sołtysa i podsołtysa.

Dz.U.1936.81.558 | rozporządzenie z dnia 8 października 1936 r. | Akt utracił moc

Prywatne szkoły oraz zakłady naukowe i wychowawcze.

Dz.U.1936.81.557 | rozporządzenie z dnia 10 września 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 października 1924 r. w sprawie egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich.

Dz.U.1936.81.556 | rozporządzenie z dnia 7 września 1936 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i zakres działania władz administracji ogólnej.

Dz.U.1936.80.555 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 19 stycznia 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów sądów grodzkich w Grójcu i Górze-Kalwarii w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dz.U.1936.80.554 | rozporządzenie z dnia 10 października 1936 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowego wydziału hipotecznego przy wydziale zamiejscowym płockiego sądu okręgowego w Mławie.

Dz.U.1936.80.553 | rozporządzenie z dnia 19 września 1936 r. | Akt utracił moc

Wyścigi konne.

Dz.U.1936.79.552 t.j. | ustawa z dnia 22 czerwca 1925 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska.

Dz.U.1936.79.551 | dekret z dnia 2 października 1936 r. | Akt jednorazowy

Złożenie przez Finlandię dokumentu ratyfikacyjnego układu dotyczącego sygnałów morskich z dnia 23 października 1930 r.

Dz.U.1936.78.549 | oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1936 r. | Akt jednorazowy

Radiofoniczne urządzenia odbiorcze.

Dz.U.1936.78.548 | rozporządzenie z dnia 1 października 1936 r. | Akt utracił moc

Przejmowanie na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.

Dz.U.1936.77.544 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 października 1933 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli.

Dz.U.1936.77.542 | rozporządzenie z dnia 11 września 1936 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie niektórych nieruchomości państwowych.

Dz.U.1936.77.541 | dekret z dnia 29 września 1936 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1936.77.539 | dekret z dnia 29 września 1936 r. | Akt jednorazowy

Przepisy wprowadzające prawo o ustroju sądów wojskowych oraz kodeks wojskowego postępowania karnego.

Dz.U.1936.76.538 | dekret z dnia 29 września 1936 r. | Akt utracił moc

Kodeks wojskowego postępowania karnego.

Dz.U.1936.76.537 | dekret z dnia 29 września 1936 r. | Akt utracił moc

Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Dz.U.1936.76.536 | dekret z dnia 6 października 1936 r. | Akt utracił moc

Ustalenie warunków wywozu drogą morską spirytusu i napojów wyrobionych ze spirytusu.

Dz.U.1936.75.535 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Państwowe gospodarstwo leśne.

Dz.U.1936.75.533 | dekret z dnia 30 września 1936 r. | Akt utracił moc

Państwowy Instytut Kultury Wsi.

Dz.U.1936.75.532 | dekret z dnia 30 września 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych.

Dz.U.1936.75.531 | dekret z dnia 29 września 1936 r. | Akt jednorazowy

Ochrona jesiotrów, łososi i troci w Wiśle i jej dopływach.

Dz.U.1936.74.530 | rozporządzenie z dnia 24 września 1936 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy Piski w powiecie ostrołęckim, województwie białostockim.

Dz.U.1936.74.529 | rozporządzenie z dnia 23 września 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.

Dz.U.1936.74.528 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie nadzwyczajnego wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.

Dz.U.1936.74.527 | rozporządzenie z dnia 28 września 1936 r. | Akt indywidualny

Ograniczenie praw emerytalnych notariuszów i pisarzy hipotecznych.

Dz.U.1936.74.526 | dekret z dnia 29 września 1936 r. | Akt utracił moc

Odroczenie eksmisyj z lokali handlowych i przemysłowych.

Dz.U.1936.74.525 | dekret z dnia 29 września 1936 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dalszego zapasu cukru na okres kampanijny 1935/36.

Dz.U.1936.73.522 | rozporządzenie z dnia 26 września 1936 r. | Akt utracił moc

Badanie stanu zdrowia osób zatrudnionych na polskich morskich statkach handlowych.

Dz.U.1936.73.521 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1936.72.520 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1936 r. | Akt jednorazowy