Dodatek za specjalność teletransmisyjną dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.26.197

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 25 kwietnia 1951 r.
w sprawie dodatku za specjalność teletransmisyjną dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 90) zarządza się, co następuje:
Pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zatrudnionym w Centralnym Biurze Kabli Międzymiastowych i w okręgowych biurach kabli międzymiastowych, przyznaje się dodatek za specjalność teletransmisyjną według następujących stawek:
1 stawka 396 zł miesięcznie
2 " 324 " "
3 " 270 " "
4 " 216 " "
5 " 180 " "
6 " 144 " "
7 " 108 " "
8 " 90 " "
9 " 54 " "
Dodatek za specjalność określony w § 1 otrzymują:
1)
w Centralnym Biurze Kabli Międzymiastowych:
stanowiskostawka
Dyrektor, wicedyrektor, szef działu1
Kierownik sekcji, radca (inżynier), starszy technik2
Technik3
2)
w okręgowych biurach kabli międzymiastowych:
stanowiskostawka
Naczelnik4
Kierownik sekcji, starszy technik5
Technik, młodszy technik6
Telemechanik7
Starszy monter, monter8
Młodszy monter9
Dodatek za specjalność teletransmisyjną jest płatny miesięcznie z góry, łącznie z uposażeniem.
Prawo do dodatku za specjalność teletransmisyjną powstaje od dnia pierwszego najbliższego miesiąca kalendarzowego po objęciu czynności na stanowiskach wymienionych w § 2 i gaśnie z końcem miesiąca, w którym pracownik przestał je wykonywać, z wyjątkiem przypadków określonych w § 5.
Pracownik zachowuje prawo do dodatku za specjalność teletransmisyjną w czasie:
1)
urlopu wypoczynkowego,
2)
choroby przez okres nie przekraczający trzech miesięcy, o ile nie został wcześniej zwolniony ze stanowiska, do którego przywiązany jest dodatek za specjalność.
Dodatek za specjalność teletransmisyjną przysługuje pracownikom niezależnie od pobieranego dodatku funkcyjnego lub służbowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1951 r.
1 § 1 zmieniony przez § 5 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1953 r. zmieniającego stawki dodatków do uposażeń pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz.U.54.4.11) z dniem 1 stycznia 1953 r.