Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lutego 1949 r.
w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie art. 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. R. P. z r. 1932, Nr 105, poz. 879) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie niniejsze normuje uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", których stosunek służbowy ma charakter publiczno-prawny.
1.
Ustanawia się 12 grup uposażenia według następującej tabeli:
Grupa uposażeniaKwota uposażenia miesięcznego w złotych
11.249
21.072
3 858
4 720
5 606
6 540
7 490
8 452
9 420
10 394
11 382
12 376.
2.
Dla doręczycieli poczty państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" ustala się odrębne stawki uposażenia zasadniczego:
Stawka uposażeniaWysokość miesięcznego uposażenia zasadniczego

1650,-
2590,-
3520,-
Minister Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu w drodze rozporządzenia określa miejscowości, w których pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" przysługuje dodatek lokalny oraz ustala wysokość tego dodatku.
1.
Pracownikowi państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" służy prawo do jednego tylko uposażenia jako wynagrodzenia za ogół czynności połączonych z jego stanowiskiem służbowym.
2.
Za spełnianie czynności zlecanych służbowo, nie wchodzących w zakres zwykłych obowiązków, może pracownik otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, zasady wypłacania którego określa Minister Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
3.
Za wykonywanie służby poza ustalonymi godzinami pracy pracownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, zasady wypłacania którego określa Minister Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
1.
Pracownikom, zajmującym stanowiska kierownicze, przyznaje się dodatek funkcyjny. Dodatek ten pobiera również pracownik pełniący obowiązki przywiązane do stanowiska kierowniczego w okresie, w którym pracownik mianowany na to stanowisko kierownicze, dodatku nie pobiera.
2.
Stanowiska kierownicze i wysokość dodatku funkcyjnego ustala w drodze rozporządzenia Minister Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
3.
Pracownikowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych uprawnionemu służy prawo wyboru.
4.
Dodatek funkcyjny nie przysługuje pracownikowi w okresie stanu nieczynnego, urlopu bezpłatnego, zawieszenia w pełnieniu służby oraz na czas przekraczający trzy miesiące niepełnienia z innych powodów obowiązków, do których przywiązany jest dodatek funkcyjny.
Minister Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu przyznaje pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" dodatki służbowe i inne dodatki uzasadnione szczególnymi warunkami ich pracy i ustala premie za wydajność i racjonalizację pracy.
Pracownicy państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" mogą otrzymywać nagrody pieniężne i zapomogi, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w preliminarzu budżetowym.
1.
Pracownicy państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" otrzymują umundurowanie za zwrotem części rzeczywistych jego kosztów, której wysokość ustala Minister Łączności w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Łączności.
2.
Wzory umundurowania, przedmioty wchodzące w skład umundurowania i warunki jego przydziału poszczególnym rodzajom służb oraz sposób spłaty należności przypadającej od pracowników określi Minister Łączności w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Łączności.
3.
Nie przydziela się umundurowania pracownikom w okresie wypowiedzenia im pracy.
4.
Za należne a nie przydzielone umundurowanie pracownik otrzymuje w razie rozwiązania stosunku pracy równoważnik pieniężny za okres, na który nie wydano mu umundurowania, w wysokości tej części kosztów umundurowania, jaką ponosi przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
W razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na nowe miejsce służbowe, przysługują pracownikowi należności, które określi Minister Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu, w drodze rozporządzenia.
Pracownikom państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz członkom ich rodzin przysługują ulgi w przejazdach państwowymi środkami komunikacyjnymi w zakresie i na zasadach, ustalonych dla pracowników państwowych.
Prawo do uposażenia powstaje:
1)
dla przyjętych do służby w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", jeżeli faktyczne objęcie służby nie nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca kalendarzowego, lecz w ciągu miesiąca - od dnia objęcia służby, przy czym uposażenie za czas do pierwszego dnia najbliższego miesiąca oblicza się w wysokości 1/30 części uposażenia miesięcznego za każdy dzień. Przepis ten dotyczy także ponownego powołania emeryta do służby w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", który powinien jednak za ten czas i w takim samym stosunku zwrócić Skarbowi Państwa pobrane do końca miesiąca zaopatrzenie emerytalne;
2)
w pozostałych przypadkach z dniem pierwszym najbliższego miesiąca kalendarzowego po dniu mianowania (awansu) lub po dniu powstania warunków, uzasadniających zmianę uposażenia, jeżeli dzień mianowania (awansu) albo zmiany warunków nie zbiega się z terminem płatności uposażenia.

W razie zmiany miejsca służbowego, pociągającej za sobą zmianę wysokości uposażenia, prawo do uposażenia odpowiadającego nowemu miejscu służbowemu przysługuje od dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po zwolnieniu od poprzednich obowiązków służbowych.

Prawo do uposażenia gaśnie:
1)
w razie śmierci pracownika - z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym śmierć nastąpiła;
2)
w razie rozwiązania stosunku służbowego w inny sposób - z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym stosunek służbowy faktycznie ustał. Przepis ten nie dotyczy jednak osób, które samowolnie opuściły służbę w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", a które obowiązane są zwrócić Skarbowi Państwa odpowiednią część uposażenia za dnie nieprzepracowane, obliczoną według zasad określonych w § 11 ust. 1.
Pracownik traci prawo do uposażenia za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w służbie.
Uposażenie pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" płatne jest w terminie, ustalonym dla wypłaty uposażenia pracowników państwowych.
1.
Kwoty, przewidziane w preliminarzu budżetowym państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" na akcję socjalną, będą wydatkowane w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Pracowników Poczty i Telekomunikacji.
2.
Państwowe przedsiębiorstwo "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" obowiązane jest do opłacania za pracowników korzystających z wczasów pracowniczych części opłat za wczasy w wysokości określonej dla pracowników państwowych.
1.
Na czas pełnienia czynnej służby wojskowej osoby, wymienione w § 1, tracą prawo do uposażenia z dniem pierwszym najbliższego miesiąca kalendarzowego po wstąpieniu do służby wojskowej. Po powrocie ze służby wojskowej służy im prawo do uposażenia według zasad, określonych w § 11.
2.
W czasie odbywania periodycznych ćwiczeń lub przeszkolenia wojskowego oraz wykonywania powszechnego obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego osobom, wymienionym w § 1, służy nadal prawo do uposażenia za okres nie przekraczający trzech miesięcy.
3.
Minister Poczt i Telegrafów ureguluje w drodze rozporządzenia sprawy uposażenia osób, wymienionych w § 1, w razie dostania się ich do niewoli lub zaginięcia na terenie działań wojennych albo w innych wyjątkowych okolicznościach - na zasadach ustalonych dla pracowników państwowych.
4.
W tym samym trybie i na tych samych zasadach ureguluje Minister Poczt i Telegrafów sprawę uposażenia pracowników urlopowanych do prac społecznych i politycznych.
1.
W razie śmierci osoby, wymienionej w § 1, przyznaje się zasiłek tytułem zwrotu kosztów pogrzebu:
1)
jeżeli koszty pogrzebu ponosi współmałżonek, dzieci lub rodzice - w wysokości trzymiesięcznego ostatnio pobieranego przez zmarłego uposażenia;
2)
jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba - w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych i udowodnionych najwyżej jednak do wysokości, określonej w pkt 1.
2.
Zasiłek na koszty pogrzebu ulega zmniejszeniu o kwoty otrzymane na mocy przepisów o ubezpieczeniu społecznym.
1.
Z uposażenia mogą być dokonywane potrącenia na podstawie:
1)
szczególnych przepisów prawnych;
2)
tytułów egzekucyjnych sądowych i administracyjnych;
3)
zarządzeń władzy dokonywającej wypłaty uposażenia.
2.
Na podstawie zarządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, potrącenia mogą być dokonywane jedynie na zaspokojenie roszczeń do pracownika z tytułu uposażenia służbowego lub należności publicznych i danin z tegoż tytułu.
3.
Do potrąceń, wymienionych w ust. 2, stosuje się przepisy o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych, dotyczące dopuszczalności i wysokości potrąceń oraz pierwszeństwa zaspokojenia roszczeń.
4.
Przepisy ustępu poprzedniego nie dotyczą należności z tytułu pobranej, a nie rozliczonej zaliczki na koszty podróży służbowej, delegacji lub przeniesienia służbowego, należności za świadczenia w naturze oraz kwot uposażenia podlegających zwrotowi w myśl § 12 pkt 2, które potrąca się w pełnej wysokości niezależnie od potrąceń z innego tytułu.
1.
Roszczenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" lub Skarbu Państwa, wynikające z tytułu uposażenia, przedawniają się po upływie lat trzech od dnia powstania odnośnego tytułu prawnego, wynikające zaś z innych należności, określonych na podstawie rozporządzenia niniejszego - po upływie trzech miesięcy od dnia powstania tytułu do tych należności.
2.
Bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność, przedsięwziętą przez pracownika w celu ustalenia lub dochodzenia wierzytelności u władzy asygnującej uposażenie.
Pracownicy państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" pozostający w stosunku służbowym w dniu 1 stycznia 1949 r. zostają zaszeregowani do grupy uposażenia, odpowiadającej liczbowo grupie uposażenia dotychczas posiadanej.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Poczt i Telegrafów oraz Ministrowi Skarbu.
1.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r.
2.
Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 57, poz. 325 i z 1946 r. Nr 35, poz. 218, Nr 43, poz. 252, Nr 51, poz. 290).
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1953 r. (Dz.U.53.50.246) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 września 1956 r. (Dz.U.56.40.183) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1956 r.

2 § 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 1955 r. (Dz.U.55.36.224) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 1955 r.