Zniesienie Samorządowego Funduszu Wyrównawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.18.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1951 r.

USTAWA
z dnia 22 marca 1951 r.
o zniesieniu Samorządowego Funduszu Wyrównawczego.

Znosi się Samorządowy Fundusz Wyrównawczy.

Tryb likwidacji Samorządowego Funduszu Wyrównawczego określi Rada Ministrów za zgodą Rady Państwa.

Art. 40 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130) otrzymuje brzmienie:

"Art. 40. W okresie przejściowym, dopóki rady narodowe nie będą posiadały ustalonych dochodów, dostatecznych do pokrycia wszystkich ich potrzeb, w budżecie państwowym przewidziane będą sumy niezbędne dla zrównoważenia budżetów terenowych. Nadto ustalana będzie odpowiednia rezerwa niezbędna dla pokrycia nie przewidzianych wydatków budżetów terenowych."

Traci moc ustawa z dnia 9 marca 1948 r. o Samorządowym Funduszu Wyrównawczym (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 111).

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Finansów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1951 r.