Ustalenie tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.15.118

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lutego 1951 r.
w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników finansowych. *

Na podstawie art. 5, 6, 7 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
1.
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do pracowników finansowych.
2.
Pracownikami finansowymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są pracownicy:
1) 1
wydziałów finansowych w prezydiach wojewódzkich, miejskich i powiatowych rad narodowych, oddziałów finansowych w prezydiach dzielnicowych rad narodowych oraz referatów finansowych w prezydiach rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i w prezydiach rad narodowych osiedli,
2) 2
(skreślony),
3)
inspektoratów kontrolno-rewizyjnych,
4) 3
(skreślony),
5) 4
urzędów celnych.
3. 5
Nie są pracownikami finansowymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia pracownicy wykonujący przeważnie czynności administracyjno-gospodarcze, kadrowe, pracownicy zatrudnieni w kancelariach i w halach maszyn oraz woźni i pracownicy fizyczni jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 2.
1.
Kwoty uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup pracowników finansowych określa się, jak następuje:
Grupa uposażeniaMiesięcznie złotych
na terenie m.st. Warszawyna pozostałych terenach
I1.6751.572
II1.5601.464
III1.2591.186
IV1.078 990
V 946 864
VI 830 750
VII 734 658
VIII 662 588
2. 7
Dla referentów (budżetowych, podatkowych), księgowych i poborców skarbowych w prezydiach rad narodowych miast nie stanowiących powiatów oraz młodszych referentów finansowych w prezydiach rad narodowych osiedli zaszeregowanych do grupy IX ustala się uposażenie zasadnicze w kwocie 516 zł miesięcznie.
1.
Ustanawia się tabele stanowisk stanowiące załącznik do niniejszego rozporządzenia.
2.
Tabele stanowisk określają stanowiska służbowe oraz przewidziane dla poszczególnych stanowisk grupy uposażenia zasadniczego oraz stawki dodatków funkcyjnych i dodatków służbowych.
1.
Przy zaszeregowaniu pracowników finansowych stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej, oraz pracowników samorządowych (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 92), a przy przyznawaniu dodatków funkcyjnych i służbowych - przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 94).
2.
Pracownik finansowy pozostający w służbie w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowuje przy zaszeregowaniu posiadaną grupę uposażenia.
Pracownikom finansowym przysługują dodatki lokalne i wyrównawcze stosownie do przepisów, obowiązujących pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej.
Do pracowników władz i urzędów, wymienionych w § 1 ust. 2, którzy nie otrzymują uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w § 2, stosuje się przepisy ogólnie obowiązujące pracowników państwowych.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 1951 r.

ZAŁĄCZNIK 8

TABELA STANOWISK DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW (REFERATÓW) FINANSOWYCH W PREZYDIACH RAD NARODOWYCH

Stanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażeniaStawki dodatku funkcyjnego lub służbowego
wojewódzkich (m. st. Warszawy i m. Łodzi)
Kierownik wydziału IV - II2 - 1
Zastępca kierownika wydziału V - III4 - 3
Kierownik oddziału VI - IV5 - 3
Starszy inspektor VI - IV4
Kierownik referatu, starszy księgowy budżetowy VII - V5 - 4
Inspektor, starszy księgowy-rewident (dochodów państwowych, podatkowy) VI - V5
Starszy referent VI - Va
Księgowy-rewident (dochodów państwowych, podatkowy) VII - Va
KsięgowyVIII - Vb
Referent VIII - VIb
miast powyżej 100.000 mieszkańców
Kierownik wydziału IV - III3 - 2
Zastępca kierownika wydziału V - III5 - 4
Starszy inspektor (budżetowy, etatów i płac, finansów gospodarki narodowej, dochodów państwowych, podatkowy), kierownik oddziału, kierownik księgowości budżetu VI - V5 - 4
Starszy księgowy (dochodów państwowych, podatkowy, budżetowy) VI - Vb - a
Starszy referent VI - Vb
Inspektor (budżetowy, etatów i płac, finansów gospodarki narodowej, dochodów państwowych, podatkowy) VII - VI5
Kierownik referatu VII - VIa
Młodszy inspektor (budżetowy, etatów i płac, finansów gospodarki narodowej, dochodów państwowych, podatkowy) VIII - VIb - a
Referent, księgowy VIII - VIc - b
poborca skarbowyIX - VIIId - c
powiatowych i innych miast stanowiących powiaty
Kierownik wydziału VI - IV5 - 3
Zastępca kierownika wydziału, starszy inspektor podatkowy VII - V5 - 4
Starszy inspektor (budżetowy, dochodów państwowych) VII - V5
Kierownik księgowości budżetu VII - Va - 5
Inspektor (budżetowy, dochodów państwowych, podatkowy, etatów i płac, finansów gospodarki narodowej) VII - VI5
Młodszy inspektor (budżetowy, dochodów państwowych, podatkowy, etatów i płac, finansów gospodarki narodowej) VIII - VIb - a
Kierownik referatu, starszy księgowy (dochodów państwowych, podatkowy, budżetowy) VIII - VIb - a
Referent, księgowy VIII - VIc - b
poborca skarbowyIX - VIIId - c
dzielnicowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi
Kierownik oddziału VI - IV5 - 3
Zastępca kierownika oddziału, starszy inspektor (dochodów państwowych, podatkowy)VII - V5 - 4
Starszy inspektor budżetowyVII - V5
Inspektor (budżetowy, dochodów państwowych, podatkowy), kierownik księgowości budżetu VII - VI5
Młodszy inspektor (budżetowy, dochodów państwowych, podatkowy)VIII - VIb - a
Kierownik referatu, starszy księgowy (dochodów państwowych, podatkowy, budżetowy)VIII - VIb - a
Referent, księgowyVIII - VIc - b
poborca skarbowyIX - VIIId - c
dzielnicowych w miastach stanowiących powiaty
Kierownik oddziałuVII - V5
Kierownik referatu, kierownik księgowości budżetuVIII - VIb - a
Referent (budżetowy, podatkowy), księgowyVIII - VIc - b
poborca skarbowyIX - VIIId - c
miast powyżej 10.000 mieszkańców, a nie stanowiących powiatów
Kierownik referatuVIII - VIb - a
Referent (budżetowy, podatkowy), księgowy IX - VIII-
miast poniżej 10.000 mieszkańców
Kierownik referatu VIII - VIId - a
Referent podatkowy, księgowy osiedli IX - VIII-
Referent finansowy VIII - VIIc - b
Młodszy referent finansowy IX - VIII-
TABELA STANOWISK DLA PRACOWNIKÓW FINANSOWYCH WYDZIAŁÓW PODATKÓW WIEJSKICH W PREZYDIACH RAD NARODOWYCH (skreślona)

TABELA STANOWISK DLA PRACOWNIKÓW FINANSOWYCH OCHRONY SKARBOWEJ (skreślona)

TABELA STANOWISK DLA PRACOWNIKÓW FINANSOWYCH INSPEKTORATÓW KONTROLNO-REWIZYJNYCH PRZY PREZYDIACH WOJEWÓDZKICH (M. ST. WARSZAWY I M. ŁODZI) RAD NARODOWYCH

Stanowisko służbowe (tytuł)Grupa uposażeniaStawki dodatku funkcyjnego lub służbowego
Wojewódzki inspektor kontroli finansowejIII - II2 - 1
Zastępca wojewódzkiego inspektora kontroli finansowej V - III4 - 3
Rejonowy inspektor kontroli finansowej, starszy inspektor kontroli finansowej VI - IV4
Inspektor kontroli finansowej VI - V5
Starszy referent kontroli finansowej VI - Va
Starszy księgowyVII - Vb
Referent kontroli finansowejVIII - VIb
* Z dniem 1 października 1958 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji celnej (Dz.U.58.59.294), zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 powołanego rozporządzenia.
1 § 1 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 września 1955 r. (Dz.U.55.39.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 1955 r.
2 § 1 ust. 2 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 1953 r. (Dz.U.53.38.166) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1953 r.
3 § 1 ust. 2 pkt 4 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 1953 r. (Dz.U.53.38.166) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1953 r.
4 § 1 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1953 r. (Dz.U.54.2.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1954 r.
5 § 1 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 września 1955 r. (Dz.U.55.39.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 1955 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1956 r. (Dz.U.56.2.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1956 r.

6 § 2 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniające stawki uposażeń pracowników państwowych (Dz.U.53.5.8) z dniem 1 stycznia 1953 r.
7 § 2 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 1953 r. (Dz.U.53.38.166) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1953 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 września 1955 r. (Dz.U.55.39.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 1955 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1956 r. (Dz.U.56.2.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1956 r.

8 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 178 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1951 r. w sprawie tymczasowego uzupełnienia tabeli stanowisk dla pracowników wydziałów (referatów) finansowych w prezydiach rad narodowych (M.P.51.A-95.1321) z dniem 1 grudnia 1951 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 lutego 1952 r. w sprawie zmiany tabeli stanowisk dla pracowników finansowych (Dz.U.52.10.55) z dniem 1 stycznia 1952 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 1953 r. (Dz.U.53.38.166) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1953 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1953 r. (Dz.U.54.2.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1954 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na swoją bezprzedmiotowość.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 września 1955 r. (Dz.U.55.39.243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 1955 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1956 r. (Dz.U.56.2.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1956 r.