Law Journal

Warunki zdrowotne wymagane od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2003.199.1949 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wypadki, w których nie powstaje dług celny.

Dz.U.2003.201.1954 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/03.

Dz.U.2003.194.1907 | wyrok z dnia 4 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 30/02.

Dz.U.2003.194.1906 | wyrok z dnia 4 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

Dz.U.2003.206.1994 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Wzory świadectw zdrowia dla towarów przywożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2003.205.1989 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. 2003.10.31.

Dz.U.2007.84.563 | umowa międzynarodowa z dnia 31 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2003.198.1927 | rozporządzenie z dnia 31 października 2003 r. | Akt utracił moc

Obrona jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Dz.U.2003.194.1903 | rozporządzenie z dnia 31 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Sposoby ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Dz.U.2015.548 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 października 2003 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania związane z łączeniem sieci telekomunikacyjnych.

Dz.U.2003.199.1945 | rozporządzenie z dnia 31 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wzór zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

Dz.U.2003.194.1896 | rozporządzenie z dnia 31 października 2003 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposoby sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

Dz.U.2003.192.1883 | rozporządzenie z dnia 30 października 2003 r. | Akt utracił moc

Przeznaczanie żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych.

Dz.U.2003.194.1897 | rozporządzenie z dnia 30 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.2003.187.1828 | rozporządzenie z dnia 30 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kosmetykach.

Dz.U.2003.208.2019 | ustawa z dnia 30 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Dz.U.2003.208.2018 | ustawa z dnia 30 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2003.208.2020 | ustawa z dnia 30 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2003.197.1923 | rozporządzenie z dnia 29 października 2003 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim.

Dz.U.2003.185.1806 | rozporządzenie z dnia 29 października 2003 r. | Akt utracił moc

Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2003.193.1893 | rozporządzenie z dnia 29 października 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej ziemniaków.

Dz.U.2020.371 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 października 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Tryb powołania Komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego.

Dz.U.2003.187.1826 | rozporządzenie z dnia 29 października 2003 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Dz.U.2003.193.1890 | rozporządzenie z dnia 29 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

Dz.U.2003.195.1909 | rozporządzenie z dnia 29 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Dz.U.2003.192.1875 | rozporządzenie z dnia 29 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Policji.

Dz.U.2003.192.1873 | ustawa z dnia 29 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zawodzie felczera.

Dz.U.2003.208.2017 | ustawa z dnia 29 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2003.210.2036 | ustawa z dnia 29 października 2003 r. | Akt utracił moc

Kryteria akredytacyjne dla agencji płatniczych.

Dz.U.2003.190.1867 | rozporządzenie z dnia 28 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Dz.U.2003.188.1845 | rozporządzenie z dnia 28 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Regulamin pracy Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych.

Dz.U.2003.190.1866 | rozporządzenie z dnia 28 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 3/03.

Dz.U.2003.186.1823 | wyrok z dnia 28 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta Gminy Sztutowo w województwie pomorskim.

Dz.U.2003.183.1789 | rozporządzenie z dnia 27 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych.

Dz.U.2003.185.1804 | rozporządzenie z dnia 27 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Wzory zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń.

Dz.U.2003.189.1859 | rozporządzenie z dnia 24 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Dz.U.2003.186.1819 | rozporządzenie z dnia 24 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Normy wyżywienia i przypadki, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.

Dz.U.2021.169 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 października 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ocena zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu.

Dz.U.2003.187.1824 | rozporządzenie z dnia 23 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie poboru w 2004 r.

Dz.U.2003.189.1862 | rozporządzenie z dnia 23 października 2003 r. | Akt utracił moc

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i tryb pracy komisji konkursowej.

Dz.U.2003.189.1855 | rozporządzenie z dnia 23 października 2003 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny".

Dz.U.2003.189.1861 | rozporządzenie z dnia 23 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie.

Dz.U.2003.188.1844 | rozporządzenie z dnia 23 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dz.U.2003.194.1899 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Mołdowa-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości. Kiszyniów.2003.10.22.

Dz.U.2004.228.2302 | umowa międzynarodowa z dnia 22 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Wysokość i terminy uiszczania opłat za wydanie lub zmianę zezwolenia telekomunikacyjnego.

Dz.U.2003.188.1843 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2003.192.1880 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu.

Dz.U.2003.181.1772 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu i wywozu produktów GMO.

Dz.U.2003.184.1802 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2003.186.1815 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2003.186.1816 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt jednorazowy