Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych.

Dz.U.2003.185.1804 | rozporządzenie z dnia 27 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Wzory zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń.

Dz.U.2003.189.1859 | rozporządzenie z dnia 24 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Dz.U.2003.186.1819 | rozporządzenie z dnia 24 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Normy wyżywienia i przypadki, w których funkcjonariusz Agencji Wywiadu otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.

Dz.U.2021.169 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 października 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ocena zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu.

Dz.U.2003.187.1824 | rozporządzenie z dnia 23 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie poboru w 2004 r.

Dz.U.2003.189.1862 | rozporządzenie z dnia 23 października 2003 r. | Akt utracił moc

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i tryb pracy komisji konkursowej.

Dz.U.2003.189.1855 | rozporządzenie z dnia 23 października 2003 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny".

Dz.U.2003.189.1861 | rozporządzenie z dnia 23 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie.

Dz.U.2003.188.1844 | rozporządzenie z dnia 23 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dz.U.2003.194.1899 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Mołdowa-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości. Kiszyniów.2003.10.22.

Dz.U.2004.228.2302 | umowa międzynarodowa z dnia 22 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Wysokość i terminy uiszczania opłat za wydanie lub zmianę zezwolenia telekomunikacyjnego.

Dz.U.2003.188.1843 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2003.192.1880 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu.

Dz.U.2003.181.1772 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu i wywozu produktów GMO.

Dz.U.2003.184.1802 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2003.186.1815 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2003.186.1816 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib.

Dz.U.2003.184.1800 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej".

Dz.U.2003.186.1814 | rozporządzenie z dnia 22 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Badania lotniczo-lekarskie.

Dz.U.2003.187.1829 | rozporządzenie z dnia 21 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2003.185.1803 | rozporządzenie z dnia 21 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy.

Dz.U.2003.189.1863 | rozporządzenie z dnia 21 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kategorii materiałów paszowych.

Dz.U.2003.183.1796 | rozporządzenie z dnia 21 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Równoważnik pieniężny otrzymywany przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie.

Dz.U.2003.187.1832 | rozporządzenie z dnia 20 października 2003 r. | Akt utracił moc

Równoważnik pieniężny z tytułu braku mieszkania funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2003.187.1831 | rozporządzenie z dnia 20 października 2003 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb wydawania kart pojazdów, wzór karty pojazdu oraz jej opis.

Dz.U.2014.451 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 października 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 2/02.

Dz.U.2003.183.1797 | wyrok z dnia 20 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2003.184.1799 | rozporządzenie z dnia 20 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Paryż.2003.10.17.

Dz.U.2011.172.1018 | umowa międzynarodowa z dnia 17 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Krzyża Zesłańców Sybiru.

Dz.U.2003.225.2230 | ustawa z dnia 17 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dz.U.2003.186.1820 | rozporządzenie z dnia 17 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie prac podwodnych.

Dz.U.2021.612 t.j. | ustawa z dnia 17 października 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyznaczenie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych.

Dz.U.2003.182.1781 | rozporządzenie z dnia 17 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

Dz.U.2003.182.1782 | rozporządzenie z dnia 17 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru.

Dz.U.2003.182.1780 | rozporządzenie z dnia 17 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Biurze Ochrony Rządu i niektóre inne ustawy.

Dz.U.2003.199.1939 | ustawa z dnia 17 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o finansach publicznych.

Dz.U.2003.189.1851 | ustawa z dnia 17 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Dz.U.2003.189.1853 | ustawa z dnia 17 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o służbie medycyny pracy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2003.199.1938 | ustawa z dnia 17 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2003.189.1852 | ustawa z dnia 17 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo przewozowe oraz ustawa o żegludze śródlądowej.

Dz.U.2003.211.2049 | ustawa z dnia 17 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o gospodarce komunalnej.

Dz.U.2003.199.1937 | ustawa z dnia 17 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

Dz.U.2003.186.1822 | rozporządzenie z dnia 16 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Egzaminy z języka polskiego jako obcego.

Dz.U.2003.191.1871 | rozporządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych substancji i niektórych preparatów chemicznych.

Dz.U.2003.187.1833 | rozporządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i państwowe komisje egzaminacyjne.

Dz.U.2003.191.1870 | rozporządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Przewóz lotniczy materiałów wymagających szczególnego traktowania.

Dz.U.2003.185.1810 | rozporządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Regulamin wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych.

Dz.U.2003.181.1778 | rozporządzenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt utracił moc

Świadczenia przewoźnika lotniczego w razie niezabrania pasażera na pokład statku powietrznego.

Dz.U.2003.186.1817 | rozporządzenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt utracił moc

Taryfy przewozu lotniczego.

Dz.U.2003.186.1818 | rozporządzenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2003.179.1753 | rozporządzenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Reklamacja powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego.

Dz.U.2003.183.1795 | rozporządzenie z dnia 13 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 października 2003 r.

Dz.U.2003.179.1757 | obwieszczenie z dnia 13 października 2003 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

Dz.U.2003.181.1770 | rozporządzenie z dnia 10 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Ograniczenia lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.

Dz.U.2003.183.1794 | rozporządzenie z dnia 9 października 2003 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Granowo w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2003.176.1714 | rozporządzenie z dnia 9 października 2003 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2003.180.1769 | obwieszczenie z dnia 9 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zakazy lub ograniczenia lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.

Dz.U.2003.183.1793 | rozporządzenie z dnia 9 października 2003 r. | Akt utracił moc