Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego. - Dz.U.2006.202.1490 - OpenLEX

Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.202.1490

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 17 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 28 ust. 1c ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Państwowe instytucje kultury mogą otrzymywać dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki kulturalnej.
2.
W celu otrzymania dotacji, o której mowa w ust. 1, państwowe instytucje kultury powinny spełniać łącznie następujące warunki:
1)
mieć siedzibę na obszarze działania właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego;
2)
wystąpić z wnioskiem o udzielenie dotacji, zwanym dalej "wnioskiem", do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, wskazując na związek zadania z regionalną polityką kulturalną oraz rządowymi programami z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3.
Wniosek składa się w terminie ustalonym przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.
4.
Wniosek zawiera w szczególności:
1)
nazwę, siedzibę i adres państwowej instytucji kultury będącej wnioskodawcą;
2)
rodzaj zadania i jego związek z regionalną polityką kulturalną oraz rządowymi programami z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3)
wysokość wnioskowanej dotacji;
4)
harmonogram realizacji zadania;
5)
oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłowe wykonanie zadania;
6)
preliminarz całkowitych kosztów zadania i źródła jego finansowania.
1.
Wnioski po zarejestrowaniu są poddawane procedurze oceny formalnej i rachunkowej, a następnie ocenie merytorycznej przeprowadzanej przez właściwą komórkę organizacyjną urzędu obsługującego organ jednostki samorządu terytorialnego, zwaną dalej "komórką organizacyjną".
2.
W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne komórka organizacyjna wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym przez nią terminie.
3.
Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
4.
Komórka organizacyjna rozpatruje wniosek w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia.
5.
Zaakceptowany przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego wniosek stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy.
Terminy składania wniosków oraz procedura ich oceny są ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie urzędu obsługującego organ jednostki samorządu terytorialnego oraz na jego stronie internetowej.
Umowa o udzieleniu dotacji powinna zawierać w szczególności:
1)
szczegółowy opis zadania i termin jego realizacji;
2)
kwotę dotacji oraz termin i tryb przekazywania środków, z uwzględnieniem § 5;
3)
zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli;
4)
sposób rozliczenia dotacji, z uwzględnieniem § 6;
5)
warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
1.
Przekazywanie dotacji odbywa się:
1)
w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków;
2)
na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.
2.
Dla środków z dotacji wnioskodawca prowadzi odrębną ewidencję.
1.
Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia komórce organizacyjnej rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w terminie do 60 dni od zakończenia zadania, a w przypadku inwestycji - w terminie do 90 dni.
2.
W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.3)), w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
3.
Środki, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia ich pobrania w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi odpowiednio od dnia przekazania środków lub stwierdzenia nieprawidłowego ich naliczenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.