Law Journal

Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Dz.U.2013.1624 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wysokość procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminy uiszczania tej składki.

Dz.U.2014.745 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Tryb wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Dz.U.2003.210.2046 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Konkurs na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej.

Dz.U.2003.210.2043 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Zakres obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz tryb przeprowadzania tych egzaminów.

Dz.U.2003.211.2054 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Świadczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa.

Dz.U.2003.206.2009 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Terytorialny zasięg działania oraz siedziby naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych.

Dz.U.2013.1441 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2003 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ewidencja prowadzona przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.

Dz.U.2003.206.1998 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom.

Dz.U.2020.893 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów.

Dz.U.2003.198.1933 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 6/03.

Dz.U.2003.206.2011 | wyrok z dnia 18 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie jakości handlowej jaj kurzych.

Dz.U.2003.203.1973 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa.

Dz.U.2003.204.1978 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2003.208.2021 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Obszary właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych.

Dz.U.2003.198.1925 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Określenie kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dz.U.2003.202.1962 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Dz.U.2003.202.1961 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wytwarzania środków żywienia zwierząt.

Dz.U.2003.204.1984 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wykroczenia, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2003.208.2026 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 32/02.

Dz.U.2003.206.2010 | wyrok z dnia 17 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Odraczanie płatności należności celnych.

Dz.U.2003.206.1996 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Regulaminy przewoźników lotniczych.

Dz.U.2003.204.1983 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2003.199.1951 | obwieszczenie z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie ułatwień płatniczych innych niż odroczenie płatności.

Dz.U.2003.206.1997 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych.

Dz.U.2003.202.1959 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla zabawek.

Dz.U.2003.210.2045 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego.

Dz.U.2003.199.1940 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2003.199.1941 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2003.213.2081 | ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o autostradach płatnych oraz niektóre ustawy.

Dz.U.2003.217.2124 | ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo działalności gospodarczej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2003.217.2125 | ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.2003.222.2200 | ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2003.200.1953 | ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o transporcie drogowym.

Dz.U.2003.211.2050 | ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2021.38 t.j. | ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady ustalania waluty, w której ma zostać wypłacone odszkodowanie lub świadczenie z umowy ubezpieczenia.

Dz.U.2003.199.1944 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Uzbrojenie Służby Więziennej.

Dz.U.2003.198.1931 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 51/02.

Dz.U.2003.199.1952 | wyrok z dnia 13 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zasady naliczeń etatowych w Służbie Więziennej.

Dz.U.2003.206.2005 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Albania-Polska. Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Tirana.2003.11.12.

Dz.U.2005.225.1927 | umowa międzynarodowa z dnia 12 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Gospodarcze procedury celne.

Dz.U.2003.201.1955 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 r.

Dz.U.2003.192.1874 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Dz.U.2003.195.1911 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2005 w Aichi.

Dz.U.2003.198.1924 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać gęstościomierze zbożowe.

Dz.U.2003.206.2001 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Zakres i tryb składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

Dz.U.2003.206.2004 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Dz.U.2003.204.1988 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2003.202.1956 | ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2003.202.1957 | ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień.

Dz.U.2003.198.1928 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Moc obowiązująca Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

Dz.U.2004.41.376 | oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Sposoby przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakres kontroli nad tymi zbiórkami.

Dz.U.2003.199.1947 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wielkości progowe dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.2003.194.1901 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2003 r. | Akt utracił moc