Nadanie Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.202.1484

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 listopada 2006 r.
w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
1.
Instytutowi Zootechniki z siedzibą w Krakowie, utworzonemu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 210), zwanemu dalej "Instytutem", nadaje się status państwowego instytutu badawczego.
2.
Instytut używa nazwy "Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy".
3.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.
1.
Przedmiotem działania Instytutu jest:
1)
prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i realizacja zadań na rzecz rolnictwa dotyczących:
a)
opracowywania metod i programów genetycznego doskonalenia zwierząt,
b)
ochrony zasobów genetycznych zwierząt,
c)
oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt,
d)
genomu i markerów genetycznych zwierząt oraz opracowywania metod potwierdzenia pochodzenia i diagnostyki zaburzeń genetycznych u zwierząt,
e)
prowadzenia bazy danych systemu informatycznego na potrzeby produkcji zwierzęcej,
f)
doskonalenia technologii chowu zwierząt,
g)
paszoznawstwa, fizjologii i żywienia zwierząt,
h)
biotechnologii i fizjologii rozrodu zwierząt,
i)
warunków środowiskowych i dobrostanu zwierząt,
j)
poprawy jakości surowców pochodzenia zwierzęcego oraz doskonalenia metod ich oceny,
k)
ekonomiki, zarządzania i organizacji produkcji zwierzęcej,
l)
poprawy jakości pasz, dodatków paszowych, procesów ich wytwarzania oraz doskonalenia metod ich oceny;
2)
upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce;
3)
prowadzenie prac związanych z wykorzystaniem osiągnięć innych krajów w zakresie zootechniki w warunkach polskich;
4)
monitorowanie hodowli, warunków utrzymania zwierząt oraz produkcji pasz i surowców pochodzenia zwierzęcego;
5)
monitorowanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w odniesieniu do zwierząt;
6)
prowadzenie laboratoriów referencyjnych i odwoławczych;
7)
opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie działalności Instytutu;
8)
doskonalenie metod badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych;
9)
kształcenie kadr naukowych oraz prowadzenie działalności w zakresie szkolenia, informacji naukowej i naukowo-technicznej w dziedzinach objętych działalnością Instytutu;
10)
prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej;
11)
współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i naukowo-badawczymi w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu;
12)
wykonywanie zleconych przez zainteresowane jednostki: ekspertyz, prac doświadczalnych i technicznych oraz innych prac o charakterze badawczym lub rozwojowym w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu;
13)
gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowej, naukowo-technicznej w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu;
14)
publikowanie wyników badań i innych prac realizowanych na rzecz rolnictwa.
2.
Do zadań Instytutu należy:
1)
realizacja zadań ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programie wieloletnim, ustanowionym na podstawie przepisów o finansach publicznych;
2)
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie rozwoju produkcji zwierzęcej i kształtowania środowiska rolniczego;
3)
upowszechnianie wyników badań realizowanych na podstawie programu wieloletniego oraz badań, o których mowa w pkt 2, w formie wydawnictw książkowych, publikacji, kursów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych;
4)
podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych;
5)
udzielanie informacji naukowej i technicznej w zakresie prac prowadzonych przez Instytut;
6)
opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz dotyczących chowu i hodowli zwierząt, ekonomiki produkcji zwierzęcej, warunków środowiskowych i dobrostanu zwierząt;
7)
wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.
Źródłem finansowania działalności Instytutu są środki finansowe:
1)
ustalane w ustawach budżetowych na realizację zadań programu wieloletniego, którego głównym wykonawcą lub koordynatorem jest Instytut, ustanowionego na podstawie przepisów o finansach publicznych; dysponentem środków budżetowych ustalanych na realizację zadań programu jest minister właściwy do spraw rolnictwa;
2)
przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki, na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki;
3)
uzyskane ze źródeł określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
W księgach rachunkowych Instytut wyodrębnia ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań programu wieloletniego, w sposób umożliwiający rozliczanie otrzymanych środków finansowych z ich dysponentem, oraz ewidencję kosztów ponoszonych na pozostałą działalność.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.