Law Journal

Zasady i tryb nadawania medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz wzór odznaki tego medalu i sposób jego noszenia.

Dz.U.2013.1224 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1991 r. | Akt obowiązujący

Dodatek do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

Dz.U.2013.1219 | rozporządzenie z dnia 8 października 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.2013.1218 | rozporządzenie z dnia 30 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2013.1214 | rozporządzenie z dnia 1 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa budżetowa na rok 2013.

Dz.U.2013.1212 | ustawa z dnia 27 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej "Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy".

Dz.U.2013.1204 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2013 r. | Akt indywidualny

Osłona meteorologiczna lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2013.1202 | rozporządzenie z dnia 3 października 2013 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Dz.U.2013.1200 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Dz.U.2013.1199 | ustawa z dnia 13 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Wymogi dla systemów wyliczania utrzymywanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Dz.U.2013.1198 | rozporządzenie z dnia 26 września 2013 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie egzaminu radcowskiego.

Dz.U.2013.1196 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 września 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania "Odznaki Straży Granicznej".

Dz.U.2013.1195 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 marca 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyznaczenie organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji.

Dz.U.2013.1194 | rozporządzenie z dnia 3 października 2013 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dz.U.2013.1193 | rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 35/12.

Dz.U.2013.1191 | wyrok z dnia 24 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa.

Dz.U.2013.1189 | rozporządzenie z dnia 20 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zespół do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych.

Dz.U.2013.1187 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

Dz.U.2013.1186 | rozporządzenie z dnia 13 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 22/12.

Dz.U.2013.1185 | wyrok z dnia 26 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie organu podatkowego do przekazywania wniosków o doręczenie.

Dz.U.2013.1184 | rozporządzenie z dnia 3 października 2013 r. | Akt utracił moc

Organizacja i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dz.U.2013.1183 | rozporządzenie z dnia 5 września 2013 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie dróg celnych oraz sposób poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

Dz.U.2013.1182 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

System Wspomagania Ratownictwa Medycznego.

Dz.U.2013.1181 | rozporządzenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej.

Dz.U.2013.1177 | rozporządzenie z dnia 18 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Świadczenia gwarantowane z zakresu ratownictwa medycznego.

Dz.U.2013.1176 | rozporządzenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt utracił moc

Wzory wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji.

Dz.U.2013.1174 | rozporządzenie z dnia 10 września 2013 r. | Akt utracił moc

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2013.1171 | rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2013.1167 | rozporządzenie z dnia 16 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2013.1165 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014.

Dz.U.2013.1159 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o rybactwie śródlądowym.

Dz.U.2013.1158 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o scalaniu i wymianie gruntów.

Dz.U.2013.1157 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Dz.U.2013.1155 t.j. | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2013.1154 | rozporządzenie z dnia 27 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2013.1153 | rozporządzenie z dnia 27 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym.

Dz.U.2013.1152 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt utracił moc

Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2013.1151 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Ordynacja podatkowa, ustawa - Kodeks karny skarbowy oraz ustawa - Prawo celne.

Dz.U.2013.1149 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Metoda obliczania kwoty, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych.

Dz.U.2013.1146 | rozporządzenie z dnia 25 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Ordynacja podatkowa oraz ustawa o kontroli skarbowej.

Dz.U.2013.1145 | ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy tryb przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.2013.1142 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Kontrola wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi.

Dz.U.2013.1140 | rozporządzenie z dnia 10 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki udzielania urlopu wychowawczego.

Dz.U.2013.1139 | rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Dz.U.2013.1138 | rozporządzenie z dnia 3 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Dz.U.2013.1137 | rozporządzenie z dnia 17 września 2013 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja Instytutu Zachodniego - Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.

Dz.U.2013.1133 | rozporządzenie z dnia 17 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Ewidencje pokładowe i osobiste nadajniki sygnału niebezpieczeństwa.

Dz.U.2013.1132 | rozporządzenie z dnia 4 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Wymagania zasadnicze oraz procedury oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Dz.U.2013.1127 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Włączenie Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej.

Dz.U.2013.1126 | rozporządzenie z dnia 18 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Wykaz przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych.

Dz.U.2013.1122 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej "Ośrodkowi pod wezwaniem Świętego Józefa w Gliwicach".

Dz.U.2013.1119 | rozporządzenie z dnia 10 września 2013 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2013.1117 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Regulamin przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.

Dz.U.2013.1116 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zespół do przygotowania zestawu pytań testowych oraz zadań na egzamin radcowski oraz wykazu tytułów aktów prawnych.

Dz.U.2013.1115 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wysokość opłaty rocznej za aplikację adwokacką.

Dz.U.2013.1114 | rozporządzenie z dnia 5 września 2013 r. | Akt utracił moc

Warunki stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2013.1109 | rozporządzenie z dnia 16 września 2013 r. | Akt utracił moc

Należności przysługujące prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa.

Dz.U.2013.1106 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 maja 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc