Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1728

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie podziału obciążeń przez akcjonariuszy i wierzycieli podporządkowanych z tytułu zawarcia przez instytucję umowy gwarancji ostrożnościowej

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. poz. 226, z 2011 r. poz. 196, z 2013 r. poz. 1012, z 2015 r. poz. 1513 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 996) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dokonywania podziału obciążeń przez akcjonariuszy i wierzycieli podporządkowanych z tytułu zawarcia przez instytucję, o której mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej, zwanej dalej "ustawą", umowy gwarancji ostrożnościowej, o której mowa w art. 6 ust. 3 ustawy.
§  2.
1. Podział obciążeń może polegać na:
1) konwersji kapitału hybrydowego lub długu podporządkowanego w kapitał podstawowy Tier I, o którym mowa w art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 575/2013";
2) dokonaniu odpisu aktualizującego wartość kwoty głównej instrumentu kapitałowego;
3) konwersji długu podporządkowanego na kapitał własny.
2. Podziału obciążeń dokonuje się w oparciu o oszacowanie wartości aktywów i pasywów podlegających odpisom lub konwersji w celu określenia kwoty strat do pokrycia oraz niezbędnej kwoty odpisu lub konwersji.
3. Oszacowania dokonuje na zlecenie instytucji, o której mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, zwanej dalej "beneficjentem gwarancji", podmiot niezależny od organów, akcjonariuszy i wierzycieli podporządkowanych beneficjenta gwarancji.
4. Jeżeli dokonanie oszacowania w zakresie, o którym mowa w ust. 2, lub przez podmiot, o którym mowa w ust. 3, nie jest możliwe, beneficjent gwarancji dokonuje wstępnego oszacowania wartości aktywów i pasywów podlegających odpisom lub konwersji.
5. Wstępne oszacowanie, o którym mowa w ust. 4, stanowi podstawę do dokonania podziału obciążeń.
§  3.
1. Odpisu lub konwersji instrumentów kapitałowych dokonuje się w następującej kolejności:
1) instrumenty, które spełniają warunki określone w art. 28 ust. 1-4, art. 29 ust. 1-5 i art. 31 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013 - do wysokości strat beneficjenta gwarancji;
2) instrumenty i zobowiązania, które spełniają warunki określone w art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013, oraz instrumenty, które spełniają warunki zaliczenia do instrumentów kapitałowych zgodnie z przepisami części dziesiątej tytułu 1 rozdziału 2 rozporządzenia nr 575/2013, niezależnie od tego, czy w całości lub w części zostały wyłączone z funduszy własnych, w tym na podstawie art. 486 tego rozporządzenia - w kwocie niezbędnej do zwiększenia funduszy własnych zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 1a-2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) albo art. 110y ust. 1 pkt 7 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636);
3) instrumenty i zobowiązania, które spełniają warunki określone w art. 63 rozporządzenia nr 575/2013 - w kwocie niezbędnej do zwiększenia funduszy własnych zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 1a-2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe albo art. 110y ust. 1 pkt 7 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Odpisu lub konwersji instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonuje się w kolejności odwrotnej do kolejności zaspokajania należności, o której mowa w art. 440 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
3. Konwersji instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonuje się na instrumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
4. W celu dokonania odpisu lub konwersji instrumentów kapitałowych beneficjent gwarancji może zostać zobowiązany do emisji instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rzecz posiadaczy instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
5. Instrumenty, o których mowa w ust. 4, powinny:
1) być wyemitowane wyłącznie w celu zwiększenia funduszy własnych beneficjenta gwarancji przed udzieleniem gwarancji ostrożnościowej;
2) zapewnić możliwość ich objęcia niezwłocznie po dokonaniu konwersji.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).