Wzór i sposób prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzór legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokość opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1738

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 221 i 1579) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzór i sposób prowadzenia listy rzeczników patentowych;
2)
wzór legitymacji rzecznika patentowego;
3)
wysokość opłat pobieranych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej od wniosku o wpis oraz wniosku o zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych.
1. 
Lista rzeczników patentowych jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający gromadzenie danych odrębnie dla każdego rzecznika patentowego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Adnotacje o odpisach orzeczeń dyscyplinarnych usuwane są z urzędu po zatarciu kary.
3. 
Ponownego wpisu na listę rzeczników patentowych osoby, która została uprzednio skreślona z tej listy, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje pod nowym numerem.
4. 
Akta osobowe rzecznika patentowego, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisów na liście rzeczników patentowych, są przechowywane w odrębnych teczkach.
1. 
Legitymacja rzecznika patentowego ma postać spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm wykonanej z tworzywa sztucznego, posiadającej mikroprocesor umożliwiający zakodowanie podpisu elektronicznego.
2. 
Wzór legitymacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Opłata od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych jest pobierana w wysokości 2% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wpis, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887).
2. 
Opłata od wniosku o zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych jest pobierana w wysokości 1% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, zaokrągla się w górę z dokładnością do 1 zł.
Legitymacje wydane rzecznikom patentowym na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LISTY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

WZÓR LISTY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
Imię lub imiona
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Wykształcenie
Data złożenia egzaminu

kwalifikacyjnego1)

Data wydania decyzji w sprawie

uznania kwalifikacji do wykonywania

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zawodu rzecznika patentowego2)

Data wpisu na listę rzeczników

patentowych

Numer Wiadomości Urzędu

Patentowego, w którym ogłoszono

o wpisie

Numer wpisu na listę rzeczników

patentowych

Miejsce wykonywania zawodu
Forma wykonywania zawodu
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu
Adnotacje o odpisach orzeczeń

dyscyplinarnych

Funkcje pełnione w organach

samorządu

Informacje o zawieszeniu prawa do

wykonywania zawodu rzecznika

patentowego

Data skreślenia z listy rzeczników

patentowych

Numer Wiadomości Urzędu

Patentowego, w którym ogłoszono

o skreśleniu

Adnotacja o wydaniu legitymacji

rzecznika patentowego

1) Dotyczy osób spełniających kryteria wymagane do wpisu na listę rzeczników patentowych określone w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia

11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.

2) Dotyczy osób spełniających kryteria wymagane do wpisu na listę rzeczników patentowych określone w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia

11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI RZECZNIKA PATENTOWEGO

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych (Dz. U. poz. 478), które utraciło moc z dniem 30 listopada 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).