Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także... - Dz.U.2016.1737 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1737

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 10 października 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania (Dz. U. poz. 1424 oraz z 2016 r. poz. 731) w § 2 pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31) dokumenty dotyczące czynności audytowych;".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).