Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osoby obowiązane do ich... - Dz.U.2009.182.1424 - OpenLEX

Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osoby obowiązane do ich przechowywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.182.1424

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 3-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;
2)
osoby obowiązane do przechowywania dokumentów, o których mowa w pkt 1.
Dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, o których mowa w § 1 pkt 1, są, w szczególności:
1)
dokumenty wydawane lub potwierdzane przez organy Służby Celnej, w szczególności:
a)
pozwolenia,
b)
zezwolenia,
c)
świadectwa,
d)
zawiadomienia,
e)
powiadomienia,
f)
zaświadczenia,
g)
pokwitowania, w tym dowód uiszczenia kwoty wynikającej z długu celnego, potwierdzenie złożenia zabezpieczenia oraz dokonania innych wpłat na rzecz organów Służby Celnej,
h)
protokoły,
i) 2
dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia celnego, zgłoszenia do powrotnego wywozu oraz powiadomienia o powrotnym wywozie;
2)
inne niż określone w pkt 1 lit. a i b decyzje oraz postanowienia wydawane przez organy Służby Celnej;
3)
orzeczenia wydawane w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
4)
złożone wnioski oraz wydane decyzje związane z przywozem towarów objętych kontyngentem taryfowym;
5)
dokumenty potwierdzające status celny towarów;
6)
faktury, kontrakty, umowy, świadectwa pochodzenia i inne dokumenty służące w szczególności do ustalania wartości celnej, warunków dostawy, klasyfikacji taryfowej, kraju pochodzenia towaru oraz potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do korzystania z preferencji celnych;
7) 3
przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone lub inne dokumenty wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej oraz deklaracje do czasowego składowania;
8)
regulaminy, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów prawa celnego;
9)
ewidencje i rejestry, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów prawa celnego, a w szczególności:
a)
ewidencje towarów składowanych w magazynie czasowego składowania,
b)
ewidencje towarów prowadzone przez prowadzącego skład celny,
c) 4
ewidencje towarów prowadzone w związku z korzystaniem z procedury celnej, jeżeli taki obowiązek został określony przez organ Służby Celnej,
d) 5
ewidencje prowadzone przez osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze celnym,
e)
ewidencje i rejestry prowadzone przez osoby zarządzające magazynami żywnościowymi,
f) 6
ewidencje prowadzone w związku z korzystaniem ze zgłoszenia uproszczonego, o którym mowa w art. 166 i art. 182 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "UKC";
10)
zapisy na elektronicznych nośnikach informacji z ewidencji i rejestrów, o których mowa w pkt 9, jeżeli ewidencje i rejestry są prowadzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;
11)
zapisy na elektronicznych nośnikach informacji zawierających komunikaty o dostarczeniu towaru oraz uwagach rozładunkowych, przesyłanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w ramach procedury tranzytu;
12)
złożone wnioski oraz wydane decyzje związane z ochroną praw własności intelektualnej;
13)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących posiadania, obrotu lub rozpowszechniania towarów, od spełnienia których umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne uzależniają przywóz lub wywóz tych towarów;
14)
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do korzystania ze zwolnień z należności celnych przywozowych;
15)
zgłoszenia celne, w tym także zgłoszenia celne uzupełniające oraz dokumenty wymagane do objęcia towaru procedurą celną;
16)
zapisy na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli zgłoszenie celne zostało dokonane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego;
17) 7
dokumenty potwierdzające objęcie towarów procedurą celną;
18) 8
dokumenty handlowe lub urzędowe, przedkładane organom Służby Celnej przy zgłoszeniu uproszczonym;
19) 9
pozwolenia na wykonywanie prac budowlanych na terenie wolnego obszaru celnego;
20)
upoważnienia do działania jako przedstawiciel;
21)
zaświadczenia o wpisaniu na listę agentów celnych;
22)
dokumenty określające status prawny osoby wprowadzającej towar lub wyprowadzającej towar podlegający kontroli wykonywanych przez Służbę Celną;
23)
dokumenty bankowe oraz inne dokumenty potwierdzające rozliczenie należności i zobowiązań z kontrahentami;
24)
dokumenty gwarancyjne zabezpieczające kwotę długu celnego i innych opłat ponoszonych w odniesieniu do przywożonych, przewożonych i wywożonych towarów;
25)
dokumenty dotyczące transportu i spedycji, w szczególności umowa przewozu, dokumenty przewozowe, faktury lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za przewóz;
26)
księgi podatkowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów, a także dokumentacja, księgi rachunkowe i dowody księgowe stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316);
27) 10
(uchylony);
28)
dokumenty dotyczące towarów objętych Wspólną Polityką Rolną;
29)
dokumenty dotyczące badań laboratoryjnych;
30)
ewidencje i rejestry, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów odrębnych;
31) 11
dokumenty dotyczące czynności audytowych;
32)
dokumenty dotyczące urzędowego sprawdzenia w zakresie określonym przepisami prawa celnego;
33)
pozwolenia wywozu (authorisations) i licencje wywozowe;
34)
dokumenty potwierdzające dokonanie przywozu towaru na terytorium państwa trzeciego;
35)
dokumenty potwierdzające jakość towaru;
36) 12
dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące towarów przywożonych na obszar Unii Europejskiej oraz towarów wywożonych z tego obszaru;
37)
dokumenty zawierające wyniki audytów wewnętrznych.
Osobami obowiązanymi do przechowywania dokumentów wymienionych w § 2 są w szczególności:
1)
zgłaszający i osoba upoważniona do korzystania z procedury celnej - dokumenty związane z dokonanym zgłoszeniem celnym oraz z korzystaniem z procedury celnej i dokumenty, które nie były przedstawiane organom Służby Celnej wraz ze zgłoszeniem elektronicznym;
2) 13
przedstawiciel celny, o którym mowa w przepisach prawa celnego - dokumenty potwierdzające uprawnienie do działania jako przedstawiciel celny;
3) 14
osoba składająca przywozową lub wywozową deklarację skróconą lub przyjmująca odpowiedzialność za przywóz towarów na obszar celny Unii Europejskiej lub wywóz z tego obszaru albo osoba składająca deklarację do czasowego składowania - dokumenty związane z przywozem i wywozem towarów oraz deklaracje skrócone;
4)
prowadzący skład celny, magazyn czasowego składowania lub magazyn żywnościowy - dokumenty związane z prowadzeniem składów celnych, magazynów czasowego składowania lub magazynów żywnościowych;
5) 15
zarządzający wolnym obszarem celnym lub prowadzący działalność w wolnym obszarze celnym - dokumenty związane z zarządzaniem wolnym obszarem celnym lub związane z prowadzoną działalnością w wolnym obszarze celnym;
6)
przewoźnik i spedytor - dokumenty związane z dokonanym przewozem lub spedycją;
7)
dłużnik - dokumenty związane z powstaniem długu celnego i pokryciem kwoty wynikającej z długu celnego;
8)
osoba pośrednio lub bezpośrednio uczestnicząca w operacjach dokonywanych w ramach wymiany towarowej - dokumenty związane ze stosowaniem przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów;
9)
prowadzący skład podatkowy - dokumenty związane z przywozem i wywozem towarów będących wyrobami akcyzowymi (w zakresie ich importu lub eksportu w rozumieniu prawa podatkowego);
10) 16
korzystający ze specjalnych refundacji wywozowych przyznawanych w związku ze składowaniem celnym lub przetwarzaniem przed wywozem - dokumenty związane ze składowaniem celnym lub przetwarzaniem towarów;
11)
producent towarów wywożonych z refundacją wywozową - dokumenty związane ze stosowaniem zgłoszonej i zarejestrowanej w agencji płatniczej receptury oraz dokumenty dotyczące deklarowanego zużycia surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową;
12)
podmiot dokonujący wywozu produktów rolnych do państw trzecich i otrzymujący subwencje z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji - dokumenty związane z potwierdzeniem spełnienia warunków wymaganych do korzystania z refundacji eksportowych;
13)
kierownik jednostki, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - wszelkie dokumenty wytwarzane lub otrzymywane przez kontrolowaną jednostkę, mogące mieć znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną;
14) 17
przedsiębiorca posiadający pozwolenie AEO lub jego przedstawiciel celny, o którym mowa w przepisach prawa celnego, oraz posiadacz pozwolenia, którego wydanie uzależnione jest od spełnienia kryterium określonego w art. 39 UKC - dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 31;
15)
podmiot prowadzący działalność gospodarczą podlegającą kontroli, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej - dokumenty dotyczące urzędowego sprawdzenia, o których mowa w § 2 pkt 32 w zakresie, w jakim dotyczą one przepisów prawa celnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r. 18
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2 § 2 pkt 1 lit. i zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
3 § 2 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
4 § 2 pkt 9 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
5 § 2 pkt 9 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
6 § 2 pkt 9 lit. f zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
7 § 2 pkt 17 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
8 § 2 pkt 18 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
9 § 2 pkt 19 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
10 § 2 pkt 27 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
11 § 2 pkt 31 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 października 2016 r. (Dz.U.2016.1737) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 listopada 2016 r.
12 § 2 pkt 36 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
13 § 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
14 § 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
15 § 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
16 § 3 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
17 § 3 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
18 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania (Dz. U. Nr 221, poz. 2247 oraz z 2007 r. Nr 234, poz. 1720), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.