Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany... - Dz.U.2016.1744 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1744

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 października 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) niezaprzeczalność - brak możliwości zanegowania swego uczestnictwa w całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie;",

b)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) rozliczalność - właściwość systemu pozwalającą przypisać określone działanie w systemie do osoby fizycznej lub procesu oraz umiejscowić je w czasie;";

2)
w § 20 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) PN-ISO/IEC 27002 - w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń;";

3)
w załączniku nr 1 w lp. 1 tabeli kolumna nr 7 otrzymuje brzmienie:

"Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722)";

4)
w załączniku nr 2:
a)
w części A tabeli w lp. 1.3 kolumna nr 6 otrzymuje brzmienie:

"ISO 32000-1",

b)
w części B tabeli:
-
lp. 3 otrzymuje brzmienie:

"Do elektronicznego podpisywania, weryfikacji podpisu, opatrywania pieczęcią elektroniczną i szyfrowania dokumentów elektronicznych stosuje się:",

-
w lp. 3.1 kolumna nr 6 otrzymuje brzmienie:

"ETSI TS 119 612",

-
w lp. 3.6 kolumna nr 2 otrzymuje brzmienie:

"ASIC3)",

c)
odnośniki nr 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) Wykorzystanie list TSL w systemach administracji publicznej następuje w oparciu o najnowszą wersję standardu ETSI TS 119 612 oraz europejski system list TSL zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/1505 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiającą specyfikacje techniczne i formaty dotyczące zaufanych list zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 26).

3) Stosowane zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiającą specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora publicznego, zgodnie z art. 27 ust. 5 i art. 37 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 37).".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.