Departmental acts

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2016.13 | komunikat z dnia 31 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2016.54 | zarządzenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2016.30 | zarządzenie z dnia 31 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opiniowania wniosków inwestycyjnych.

Dz.Urz.MZ.2016.37 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Dz.Urz.MZ.2016.36 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Dz.Urz.MZ.2016.36 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Dz.Urz.MZ.2016.36 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Dz.Urz.MZ.2016.36 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.Urz.MZ.2016.38 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.Urz.MZ.2016.38 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.Urz.MZ.2016.38 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2016.23 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2016.23 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2016.23 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2016.23 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2016.11 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.22 | decyzja z dnia 30 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.27 | zarządzenie z dnia 30 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zasady funkcjonowania Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2016.5.76 | zarządzenie z dnia 29 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie profilaktyki społecznej.

Dz.Urz.KGP.2016.12 | decyzja z dnia 25 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie profilaktyki społecznej.

Dz.Urz.KGP.2016.12 | decyzja z dnia 25 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wdrożenie "Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2016-2022" oraz sposób jej aktualizacji.

Dz.Urz.KGSG.2016.14 | decyzja z dnia 25 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Wdrożenie "Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2016-2022" oraz sposób jej aktualizacji.

Dz.Urz.KGSG.2016.14 | decyzja z dnia 25 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2016.5 | zarządzenie z dnia 24 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2016.5 | zarządzenie z dnia 24 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2016.5 | zarządzenie z dnia 24 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Dz.Urz.MEN.2016.14 | zarządzenie z dnia 24 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Dz.Urz.MEN.2016.14 | zarządzenie z dnia 24 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe w 2016 r. oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2016.4 | obwieszczenie z dnia 24 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.25 | zarządzenie z dnia 24 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.13 | decyzja z dnia 24 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chengdu.

Dz.Urz.MSZ.2016.12 | decyzja z dnia 24 marca 2016 r. | Akt jednorazowy