Departmental acts

Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Willemstad.

Dz.Urz.MSZ.2016.9 | decyzja z dnia 24 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2016.36 | decyzja z dnia 24 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kingston (Jamajka).

Dz.Urz.MSZ.2016.8 | zarządzenie z dnia 24 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Powierzenie obowiązków Inspektora Straży Leśnej.

B.I.LP.2016.5.80 | decyzja z dnia 23 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.14 | zarządzenie z dnia 23 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.14 | zarządzenie z dnia 23 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Dz.Urz.MEN.2016.13 | zarządzenie z dnia 23 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Dz.Urz.MEN.2016.13 | zarządzenie z dnia 23 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.15 | zarządzenie z dnia 23 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady posiadania broni i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną.

B.I.LP.2016.5.75 | zarządzenie z dnia 23 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady posiadania broni i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną.

B.I.LP.2016.5.75 | zarządzenie z dnia 23 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady posiadania broni i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną.

B.I.LP.2016.5.75 | zarządzenie z dnia 23 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów.

Dz.Urz.MF.2016.28 | zarządzenie z dnia 23 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2016.8 | zarządzenie z dnia 23 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Aneks Nr 4 do regulaminu pracy w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.11 | regulamin z dnia 22 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2016.10 | postanowienie z dnia 22 marca 2016 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dz.Urz.ULC.2016.19 | obwieszczenie z dnia 22 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Rekomendacja dla zakładów ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności produktu.

Dz.Urz.KNF.2016.10 | uchwała z dnia 22 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczących systemu zarządzania produktem.

Dz.Urz.KNF.2016.11 | uchwała z dnia 22 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.34 | decyzja z dnia 22 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2016.12 | zarządzenie z dnia 21 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2016.12 | zarządzenie z dnia 21 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2016.12 | zarządzenie z dnia 21 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2016.12 | zarządzenie z dnia 21 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2016.12 | zarządzenie z dnia 21 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2016.12 | zarządzenie z dnia 21 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2016.12 | zarządzenie z dnia 21 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2016.12 | zarządzenie z dnia 21 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do opracowania projektu "Konstytucji Biznesu".

Dz.Urz.MIniR.2016.13 | zarządzenie z dnia 21 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do opracowania projektu "Konstytucji Biznesu".

Dz.Urz.MIniR.2016.13 | zarządzenie z dnia 21 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.24 | zarządzenie z dnia 21 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dz.Urz.MIniR.2016.14 | zarządzenie z dnia 17 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich.

Dz.Urz.MIniR.2016.12 | zarządzenie z dnia 17 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2016.17 | decyzja z dnia 17 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2016.10 | decyzja z dnia 17 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2016.8 | postanowienie z dnia 16 marca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw koordynacji procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2016.10 | zarządzenie z dnia 16 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.12 | komunikat z dnia 16 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.11 | obwieszczenie z dnia 16 marca 2016 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Senegalu.

Dz.Urz.MSZ.2016.7 | decyzja z dnia 16 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Senegalu.

Dz.Urz.MSZ.2016.7 | decyzja z dnia 16 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Senegalu.

Dz.Urz.MSZ.2016.7 | decyzja z dnia 16 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Senegalu.

Dz.Urz.MSZ.2016.7 | decyzja z dnia 16 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2015 r. oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2016.3 | obwieszczenie z dnia 16 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu.

Dz.Urz.MF.2016.27 | zarządzenie z dnia 16 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2016.9 | zarządzenie z dnia 16 marca 2016 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2016.26 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze".

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.3 | zarządzenie z dnia 15 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze".

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.3 | zarządzenie z dnia 15 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze".

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.3 | zarządzenie z dnia 15 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze".

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.3 | zarządzenie z dnia 15 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze".

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.3 | zarządzenie z dnia 15 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Nagrody Adama Loreta.

B.I.LP.2016.4.64 | zarządzenie z dnia 15 marca 2016 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Zespołu do spraw Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Dz.Urz.MŚ.2016.20 | zarządzenie z dnia 15 marca 2016 r. | Akt jednorazowy